Wydruk grafiki

Ustawienia drukowania

Polecenie Ustawienia drukowania … pozwala określić urządzenie drukujące poprzez jego wybór z pola kombi. Urządzenie można skonfigurować poprzez przycisk właściwości. Otwiera się wówczas okno konfiguracji urządzenia drukującego (takie samo jest dostępne z poziomu systemu). Ponieważ ustawienia konfiguracyjne urządzenia drukującego różnią się w zależności od typu drukarki, nie są tu opisane.

Podgląd wydruku

Pasek menu

Zawiera wszystkie narzędzia i opcje ustawień okna podglądu i drukarki. Menu Ustawienia zawiera polecenia konfiguracyjne z okna Opcje drukowania

Standardowy pasek narzędziowy

 1. Styl drukowania
 2. Zapisywanie i usuwanie stylu drukowania
 3. Opcje drukowania – określa wszystkie ustawienia konfiguracyjne zarówno samego wydruku jak i drukarki
 4. Drukuj – przesyła plik do drukarki
 5. Powiększenie – określa powiększenie drukowanego obrazu na ekranie monitora. Nie zmienia rozmiaru drukowanego elementu
 6. Pełny ekran – wyświetla drukowaną stronę na pełnym ekranie
 7. Włącz wyciągi barwne – dodaję do obrazu profile kolorów, wyciągi barwne oraz informacje o pliku
 8. Negatyw
 9. Odbicie lustrzane – ustawia obraz w odbiciu lustrzanym względem lustra pionowego
 10. Zamknij okno podglądu

Przybornik

 1. Wskaźnik – określa położenie obrazu na stronie, oraz jego rozmiar
 2. Układ rozmieszczenia – definiuje ustawienie strony
 3. Rozmieszczenie znaczników – określa położenie znaczników na stronie względem obrazu drukowanego
 4. Powiększenie – określa widok na ekranie drukowanego obrazu

Pasek właściwości Wskaźnik

 1. Położenie obrazka na stronie – położenie obrazka w punktach charakterystycznych strony
 2. Położenie lewego górnego rogu – określa współrzędne lewego górnego rogu obrazu na stronie
 3. Szerokość i wysokość – określa szerokość i wysokość obrazu na wydruku
 4. Współczynnik skalowania – określa procentowo powiększenie obrazu względem rozmiaru oryginalnego
 5. Zachowaj proporcje – powoduje proporcjonalną zmianę drugiego parametru poleżenia, rozmiaru lub skali przy zmianie pierwszego
 6. Drukuj z podziałem na fragmenty – pozwala drukować obrazy wielkoformatowe poprzez ich podział na arkusze
 7. Jednostki – określa jednostki miary

Pasek właściwości Rozmieszczenia wskaźników

 1. Automatyczne pozycjonowanie znaczników
 2. Ramka rozmieszczenia znaczników – położenie lewego i górnego zakresu znacznika względem lewego górnego rogu obrazka
 3. Ramka rozmieszczenia znaczników – położenie prawego i dolnego zakresu znacznika względem lewego górnego rogu obrazka
 4. Informacje o pliku – dodaje podstawowe informacje o pliku takie jak: profil koloru, nazwę pliku i położenie pliku na dysku, datę i godzinę wydruku
 5. Numer strony – dodaje numer strony
 6. Znaczniki cięcia / zginania – dodaje znaczniki pozwalające przyciąć kartkę do formatu obrazka lub ją zagiąć
 7. Pasery – dodaje elementy graficzne służący jako „celownik” w druku barwnym do dokładnego nanoszenia obrazu drukowego kolejnymi farbami drukowymi w to samo miejsce. W druku jednokolorowym pasery nie mają zastosowania
 8. Pasek kalibracji koloru – wzornik użytych barw
 9. Skale densytometryczne – grupa kwadratów o różnych odcieniach szarości (od jasnego do ciemnego) służących do sprawdzania gęstości obrazków rastrowych
 10. Ustawienia drukarskie – otwiera okno opcji drukowania

Pasek właściwości Powiększenie

 1. Powiększ – powiększa widok strony
 2. Pomniejsz – zmniejsza widok strony
 3. Powiększenie 100% – powiększa obraz do pełnego wymiaru
 4. Zaznaczenie – powiększa zaznaczony obszar
 5. Dopasuj powiększenie – powiększa widok dopasowując go w taki sposób, aby były widoczne wszystkie elementy wydruku
 6. Cała strona – wyświetla w oknie całą stronę
 7. Szerokość strony – powiększa stronę w oknie do jej szerokości
 8. Wysokość strony – powiększa stronę w oknie do jej wysokości
 9. Powiększenie – otwiera okno pozwalające określić powiększenie strony / obrazu

Druk

Polecenie Drukuj przenosi nas do okna Drukuj pozwalającego określić wszystkie elementy wydruku począwszy od wyboru drukarki a skończywszy na problemach związanych z wydrukiem danego obrazu. W oknie mamy do dyspozycji sześć zakładek definiujących wszystkie elementy wydruku.

Ogólne

Określa podstawowe ustawienia związane z obsługą strony i drukarki. W części Miejsce docelowe możemy wybrać narzędzie drukujące oraz ustawić jego właściwości wybierając przycisk Właściwości. Ustawienia drukarki zależne są od modelu urządzenia z jakiego korzystamy, więc nie będą one opisywane.
W polu Zakres drukowania określamy czy ma być drukowany bieżący dokument, który wysłaliśmy do drukarki. Możemy również, poprzez opcję Dokumenty wybrać inny obraz, który mamy aktualnie otwarty w programie. W przypadku dokumentu wielostronicowego mamy do wyboru dwie opcje: Bieżąca strona – pozwalająca wydrukować stronę, która była aktywna w momencie wysłania pliku do wydruku, lub Strony: – pozwalająca wybrać dowolną stronę (strony) z dokumentu wysłanego do wydruku. W przypadku gdy w obrazie drukowanym był zaznaczony fragment obrazu, poprzez opcję Zaznaczenie możemy wydrukować tylko ten obszar.
W polu kopie określamy ile kopii obrazu ma być wydrukowane.
Do dyspozycji mamy również przycisk Podgląd wydruku przenoszący nas do okna podglądu wydruku gdzie możemy obejrzeć jak będzie wyglądała kartka z wydrukowanym obrazem. Tam również możemy wprowadzić zmiany w opcjach wydruku.

Układ

Określa opcje związane z ustawieniem obrazu drukowanego na stronie. W górnej części pola Położenie i rozmiar obrazka mamy do wyboru trzy opcje. Jak w dokumencie ustawia obraz na środku strony w rozmiarze oryginalnym. Dopasuj do strony zmienia proporcjonalnie rozmiar obraz tak aby zajął maksymalny obszar kartki. Zmień położenie obrazka na: pozwala wybrać z pola kombi punkty charakterystyczne kartki, w których zaczepiony będzie obrazek oraz uaktywnia pola poniżej, w których możemy dokładnie sprecyzować położenie obrazka i jego rozmiar. Po prawej stronie mamy do dyspozycji miniaturę kartki wydruku z symulacją położenia obrazu. W obszarze Układ rozmieszczenia: możemy z pola kombi wybrać rozmieszczenie obrazków na poszczególnych stronach dokumentu, które potem będą rozcięte lub zaginane. Dokładne ustawienia tej opcji znajdują się pod przyciskiem Edytuj…

Wyciągi barwne

Opcja Drukuj wyciągi barwne pozwala wstawić do wydruku właśnie ten element. W oknie tego panelu możemy wybrać, które kolory mają być dodane do wydruku. Obszar Opcje pozwala poszerzyć zastosowaną przestrzeń barwną. Np. opcja Płyty hexachrome wstawia przestrzeń barwną opartą na sześciu podstawowych barwach (farbach drukarskich). Oprócz nieco zmodyfikowanej triady CMYK stosowane są dodatkowo: farba zielona i pomarańczowa.

Ustawienia drukarskie

Zakładka pozwala wstawić do wydruku dodatkowe elementy związane z technikami drukarskimi. W polu Ustawienia papieru/filmu określamy czy wydruk ma być odbiciem lustrzanym czy negatywem (film).
W polu Informacje o pliku możemy dodać do wydruku nazwę i umiejscowienie pliku oraz numer strony.
Obszar Znaczniki cięcia/zginania pozwala dodać do wydruku linie wzdłuż, których będziemy mogli kartkę z wydrukiem przyciąć lub zagiąć.
Ustawienia w polu Pasery dodają do wydruku miejsca kontroli i punkty odniesienia wykorzystywane przy montażu klisz, wykonywaniu odbitek próbnych oraz w samym druku. Znajdują się one na każdym z wyciągów barwnych w tym samym miejscu i mają ten sam kształt (najczęściej w rogach lub na środkach marginesów stron w odległości kilku punktów na zewnątrz od linii arkusza). W przypadku większych stron publikacji może być zastosowana większa ilość paserów. Pole kombi pozwala z listy wybrać rodzaj pasera.
Pole Paski kalibracji dodaje do wydruku pasek kalibracji koloru oraz skale densytometryczne (grupa kwadratów o różnych odcieniach szarości (od jasnego do ciemnego) służących do sprawdzania gęstości obrazków rastrowych).

Różne

Pozwala określić Opcje wydruku próbnego, rozdzielczość mapy bitowej oraz dodać do wydruku Arkusz informacji o zadaniu drukowania, który kryje się pod przyciskiem informacje w arkuszu…, i który możemy tam modyfikować.

Problemy

Przedstawia informacje na temat problemów związanych z wydrukiem danego obrazka. W górnym oknie mamy podaną ogólną informację o problemie. W oknie dolnym widnieje szczegółowy opis problemu oraz sposób jego rozwiązania. Poprzez przycisk Ustawienia możemy określić jakie problemy będą przez problem rozpoznawane.

Po ustawieniu wszystkich opcji dajemy polecenie Zastosuj a następnie przyciskiem Drukuj wysyłamy plik do urządzenia drukującego.