Wydruk grafiki

Ustawienia drukowania

Polecenie Ustawienia drukowania … pozwala okreAi??liAi?? urzAi??dzenie drukujAi??ce poprzez jego wybA?r z pola kombi. UrzAi??dzenie moA?na skonfigurowaAi?? poprzez przycisk wAi??aAi??ciwoAi??ci. Otwiera siAi?? wA?wczas okno konfiguracji urzAi??dzenia drukujAi??cego (takie samo jest dostAi??pne z poziomu systemu). PoniewaA? ustawienia konfiguracyjne urzAi??dzenia drukujAi??cego rA?A?niAi?? siAi?? w zaleA?noAi??ci od typu drukarki, nie sAi?? tu opisane.

PodglAi??d wydruku

Pasek menu

Zawiera wszystkie narzAi??dzia i opcje ustawieAi?? okna podglAi??du i drukarki. Menu Ustawienia zawiera polecenia konfiguracyjne z okna Opcje drukowania

Standardowy pasek narzAi??dziowy

 1. Styl drukowania
 2. Zapisywanie i usuwanie stylu drukowania
 3. Opcje drukowania – okreAi??la wszystkie ustawienia konfiguracyjne zarA?wno samego wydruku jak i drukarki
 4. Drukuj – przesyAi??a plik do drukarki
 5. PowiAi??kszenie – okreAi??la powiAi??kszenie drukowanego obrazu na ekranie monitora. Nie zmienia rozmiaru drukowanego elementu
 6. PeAi??ny ekran – wyAi??wietla drukowanAi?? stronAi?? na peAi??nym ekranie
 7. WAi??Ai??cz wyciAi??gi barwne – dodajAi?? do obrazu profile kolorA?w, wyciAi??gi barwne oraz informacje o pliku
 8. Negatyw
 9. Odbicie lustrzane – ustawia obraz w odbiciu lustrzanym wzglAi??dem lustra pionowego
 10. Zamknij okno podglAi??du

Przybornik

 1. WskaA?nik – okreAi??la poAi??oA?enie obrazu na stronie, oraz jego rozmiar
 2. UkAi??ad rozmieszczenia – definiuje ustawienie strony
 3. Rozmieszczenie znacznikA?w – okreAi??la poAi??oA?enie znacznikA?w na stronie wzglAi??dem obrazu drukowanego
 4. PowiAi??kszenie – okreAi??la widok na ekranie drukowanego obrazu

Pasek wAi??aAi??ciwoAi??ci WskaA?nik

 1. PoAi??oA?enie obrazka na stronie – poAi??oA?enie obrazka w punktach charakterystycznych strony
 2. PoAi??oA?enie lewego gA?rnego rogu – okreAi??la wspA?Ai??rzAi??dne lewego gA?rnego rogu obrazu na stronie
 3. SzerokoAi??Ai?? i wysokoAi??Ai?? – okreAi??la szerokoAi??Ai?? i wysokoAi??Ai?? obrazu na wydruku
 4. WspA?Ai??czynnik skalowania – okreAi??la procentowo powiAi??kszenie obrazu wzglAi??dem rozmiaru oryginalnego
 5. Zachowaj proporcje – powoduje proporcjonalnAi?? zmianAi?? drugiego parametru poleA?enia, rozmiaru lub skali przy zmianie pierwszego
 6. Drukuj z podziaAi??em na fragmenty – pozwala drukowaAi?? obrazy wielkoformatowe poprzez ich podziaAi?? na arkusze
 7. Jednostki – okreAi??la jednostki miary

Pasek wAi??aAi??ciwoAi??ci Rozmieszczenia wskaA?nikA?w

 1. Automatyczne pozycjonowanie znacznikA?w
 2. Ramka rozmieszczenia znacznikA?w – poAi??oA?enie lewego i gA?rnego zakresu znacznika wzglAi??dem lewego gA?rnego rogu obrazka
 3. Ramka rozmieszczenia znacznikA?w – poAi??oA?enie prawego i dolnego zakresu znacznika wzglAi??dem lewego gA?rnego rogu obrazka
 4. Informacje o pliku – dodaje podstawowe informacje o pliku takie jak: profil koloru, nazwAi?? pliku i poAi??oA?enie pliku na dysku, datAi?? i godzinAi?? wydruku
 5. Numer strony – dodaje numer strony
 6. Znaczniki ciAi??cia / zginania – dodaje znaczniki pozwalajAi??ce przyciAi??Ai?? kartkAi?? do formatu obrazka lub jAi?? zagiAi??Ai??
 7. Pasery – dodaje elementy graficzne sAi??uA?Ai??cy jako „celownik” w druku barwnym do dokAi??adnego nanoszenia obrazu drukowego kolejnymi farbami drukowymi w to samo miejsce. W druku jednokolorowym pasery nie majAi?? zastosowania
 8. Pasek kalibracji koloru – wzornik uA?ytych barw
 9. Skale densytometryczne – grupa kwadratA?w o rA?A?nych odcieniach szaroAi??ci (od jasnego do ciemnego) sAi??uA?Ai??cych do sprawdzania gAi??stoAi??ci obrazkA?w rastrowych
 10. Ustawienia drukarskie – otwiera okno opcji drukowania

Pasek wAi??aAi??ciwoAi??ci PowiAi??kszenie

 1. PowiAi??ksz – powiAi??ksza widok strony
 2. Pomniejsz – zmniejsza widok strony
 3. PowiAi??kszenie 100% – powiAi??ksza obraz do peAi??nego wymiaru
 4. Zaznaczenie – powiAi??ksza zaznaczony obszar
 5. Dopasuj powiAi??kszenie – powiAi??ksza widok dopasowujAi??c go w taki sposA?b, aby byAi??y widoczne wszystkie elementy wydruku
 6. CaAi??a strona – wyAi??wietla w oknie caAi??Ai?? stronAi??
 7. SzerokoAi??Ai?? strony – powiAi??ksza stronAi?? w oknie do jej szerokoAi??ci
 8. WysokoAi??Ai?? strony – powiAi??ksza stronAi?? w oknie do jej wysokoAi??ci
 9. PowiAi??kszenie – otwiera okno pozwalajAi??ce okreAi??liAi?? powiAi??kszenie strony / obrazu

Druk

Polecenie Drukuj przenosi nas do okna Drukuj pozwalajAi??cego okreAi??liAi?? wszystkie elementy wydruku poczAi??wszy od wyboru drukarki a skoAi??czywszy na problemach zwiAi??zanych z wydrukiem danego obrazu. W oknie mamy do dyspozycji szeAi??Ai?? zakAi??adek definiujAi??cych wszystkie elementy wydruku.

OgA?lne

OkreAi??la podstawowe ustawienia zwiAi??zane z obsAi??ugAi?? strony i drukarki. W czAi??Ai??ci Miejsce docelowe moA?emy wybraAi?? narzAi??dzie drukujAi??ce oraz ustawiAi?? jego wAi??aAi??ciwoAi??ci wybierajAi??c przycisk WAi??aAi??ciwoAi??ci. Ustawienia drukarki zaleA?ne sAi?? od modelu urzAi??dzenia z jakiego korzystamy, wiAi??c nie bAi??dAi?? one opisywane.
W polu Zakres drukowania okreAi??lamy czy ma byAi?? drukowany bieA?Ai??cy dokument, ktA?ry wysAi??aliAi??my do drukarki. MoA?emy rA?wnieA?, poprzez opcjAi?? Dokumenty wybraAi?? inny obraz, ktA?ry mamy aktualnie otwarty w programie. W przypadku dokumentu wielostronicowego mamy do wyboru dwie opcje: BieA?Ai??ca strona – pozwalajAi??ca wydrukowaAi?? stronAi??, ktA?ra byAi??a aktywna w momencie wysAi??ania pliku do wydruku, lub Strony: – pozwalajAi??ca wybraAi?? dowolnAi?? stronAi?? (strony) z dokumentu wysAi??anego do wydruku. W przypadku gdy w obrazie drukowanym byAi?? zaznaczony fragment obrazu, poprzez opcjAi?? Zaznaczenie moA?emy wydrukowaAi?? tylko ten obszar.
W polu kopie okreAi??lamy ile kopii obrazu ma byAi?? wydrukowane.
Do dyspozycji mamy rA?wnieA? przycisk PodglAi??d wydruku przenoszAi??cy nas do okna podglAi??du wydruku gdzie moA?emy obejrzeAi?? jak bAi??dzie wyglAi??daAi??a kartka z wydrukowanym obrazem. Tam rA?wnieA? moA?emy wprowadziAi?? zmiany w opcjach wydruku.

UkAi??ad

OkreAi??la opcje zwiAi??zane z ustawieniem obrazu drukowanego na stronie. W gA?rnej czAi??Ai??ci pola PoAi??oA?enie i rozmiar obrazka mamy do wyboru trzy opcje. Jak w dokumencie ustawia obraz na Ai??rodku strony w rozmiarze oryginalnym. Dopasuj do strony zmienia proporcjonalnie rozmiar obraz tak aby zajAi??Ai?? maksymalny obszar kartki. ZmieAi?? poAi??oA?enie obrazka na: pozwala wybraAi?? z pola kombi punkty charakterystyczne kartki, w ktA?rych zaczepiony bAi??dzie obrazek oraz uaktywnia pola poniA?ej, w ktA?rych moA?emy dokAi??adnie sprecyzowaAi?? poAi??oA?enie obrazka i jego rozmiar. Po prawej stronie mamy do dyspozycji miniaturAi?? kartki wydruku z symulacjAi?? poAi??oA?enia obrazu. W obszarze UkAi??ad rozmieszczenia: moA?emy z pola kombi wybraAi?? rozmieszczenie obrazkA?w na poszczegA?lnych stronach dokumentu, ktA?re potem bAi??dAi?? rozciAi??te lub zaginane. DokAi??adne ustawienia tej opcji znajdujAi?? siAi?? pod przyciskiem Edytuj…

WyciAi??gi barwne

Opcja Drukuj wyciAi??gi barwne pozwala wstawiAi?? do wydruku wAi??aAi??nie ten element. W oknie tego panelu moA?emy wybraAi??, ktA?re kolory majAi?? byAi?? dodane do wydruku. Obszar Opcje pozwala poszerzyAi?? zastosowanAi?? przestrzeAi?? barwnAi??. Np. opcja PAi??yty hexachrome wstawia przestrzeAi?? barwnAi?? opartAi?? na szeAi??ciu podstawowych barwach (farbach drukarskich). OprA?cz nieco zmodyfikowanej triady CMYK stosowane sAi?? dodatkowo: farba zielona i pomaraAi??czowa.

Ustawienia drukarskie

ZakAi??adka pozwala wstawiAi?? do wydruku dodatkowe elementy zwiAi??zane z technikami drukarskimi. W polu Ustawienia papieru/filmu okreAi??lamy czy wydruk ma byAi?? odbiciem lustrzanym czy negatywem (film).
W polu Informacje o pliku moA?emy dodaAi?? do wydruku nazwAi?? i umiejscowienie pliku oraz numer strony.
Obszar Znaczniki ciAi??cia/zginania pozwala dodaAi?? do wydruku linie wzdAi??uA?, ktA?rych bAi??dziemy mogli kartkAi?? z wydrukiem przyciAi??Ai?? lub zagiAi??Ai??.
Ustawienia w polu Pasery dodajAi?? do wydruku miejsca kontroli i punkty odniesienia wykorzystywane przy montaA?u klisz, wykonywaniu odbitek prA?bnych oraz w samym druku. ZnajdujAi?? siAi?? one na kaA?dym z wyciAi??gA?w barwnych w tym samym miejscu i majAi?? ten sam ksztaAi??t (najczAi??Ai??ciej w rogach lub na Ai??rodkach marginesA?w stron w odlegAi??oAi??ci kilku punktA?w na zewnAi??trz od linii arkusza). W przypadku wiAi??kszych stron publikacji moA?e byAi?? zastosowana wiAi??ksza iloAi??Ai?? paserA?w. Pole kombi pozwala z listy wybraAi?? rodzaj pasera.
Pole Paski kalibracji dodaje do wydruku pasek kalibracji koloru oraz skale densytometryczne (grupa kwadratA?w o rA?A?nych odcieniach szaroAi??ci (od jasnego do ciemnego) sAi??uA?Ai??cych do sprawdzania gAi??stoAi??ci obrazkA?w rastrowych).

RA?A?ne

Pozwala okreAi??liAi?? Opcje wydruku prA?bnego, rozdzielczoAi??Ai?? mapy bitowej oraz dodaAi?? do wydruku Arkusz informacji o zadaniu drukowania, ktA?ry kryje siAi?? pod przyciskiem informacje w arkuszu…, i ktA?ry moA?emy tam modyfikowaAi??.

Problemy

Przedstawia informacje na temat problemA?w zwiAi??zanych z wydrukiem danego obrazka. W gA?rnym oknie mamy podanAi?? ogA?lnAi?? informacjAi?? o problemie. W oknie dolnym widnieje szczegA?Ai??owy opis problemu oraz sposA?b jego rozwiAi??zania. Poprzez przycisk Ustawienia moA?emy okreAi??liAi?? jakie problemy bAi??dAi?? przez problem rozpoznawane.

Po ustawieniu wszystkich opcji dajemy polecenie Zastosuj a nastAi??pnie przyciskiem Drukuj wysyAi??amy plik do urzAi??dzenia drukujAi??cego.