Typy plikA?w rastrowych

Format pliku definiuje sposA?b, w jaki aplikacja przechowuje informacje w pliku. Aby wykorzystaAi?? plik utworzony w innej aplikacji niA? obecnie uA?ywana, naleA?y go zaimportowaAi??. Analogicznie, aby plik utworzony w danej aplikacji wykorzystaAi?? w innej aplikacji, naleA?y go wyeksportowaAi?? do innego formatu.
Podczas tworzenia nazwy pliku aplikacja automatycznie dodaje do niej rozszerzenie, skAi??adajAi??ce siAi?? zazwyczaj z trzech liter, na przykAi??ad .cdr, .bmp, .tif, .eps. Rozszerzenie pomaga uA?ytkownikowi i komputerowi rozrA?A?niaAi?? pliki o rA?A?nych formatach.

Adobe Illustrator (AI)

Format pliku programu Adobe Illustrator (AI) zostaAi?? opracowany przez firmAi?? Adobe Systems Incorporated dla platform Macintosh i Windows. Opiera siAi?? on gAi??A?wnie na grafice wektorowej, chociaA? najnowsze wersje obsAi??ugujAi?? rA?wnieA? informacje o mapie bitowej.

Mapa bitowa Windows (BMP)

Format mapy bitowej (BMP) Windows zostaAi?? opracowany jako standard do przedstawiania obrazkA?w jako map bitowych w systemie operacyjnym Windows. ObsAi??uguje tylko model RGB.

Computer Graphics Metafile (CGM)

Computer Graphics Metafile (CGM) to otwarty, niezaleA?ny od platformy format metapliku stosowany do przechowywania i wymiany grafiki dwuwymiarowej. Stosowane sAi?? w nim kolory RGB. Pliki CGM mogAi?? zawieraAi?? zarA?wno grafikAi?? wektorowAi??, jak i mapy bitowe, jednak zazwyczaj zawierajAi?? tylko jeden z tych typA?w grafiki, rzadziej oba jednoczeAi??nie.

Corel PHOTO-PAINT (CPT)

Pliki zapisane w formacie Corel PHOTO-PAINT (CPT) to mapy bitowe przedstawiajAi??ce ksztaAi??ty za pomocAi?? pikseli tworzAi??cych obrazek. Gdy grafika zostanie zapisana w formacie Corel PHOTO-PAINT, wraz z obrazem sAi?? zapisywane maski, obiekty pAi??ywajAi??ce i soczewki.

Encapsulated PostScript (EPS)

Plik Encapsulated PostScript (EPS) to metaplik obsAi??ugiwany przez wiAi??kszoAi??Ai?? programA?w do tworzenia ilustracji i formatowania ukAi??adu strony. Aby wyAi??wietliAi?? lub wydrukowaAi?? plik EPS, musi byAi?? zainstalowana drukarka postscriptowa. Format EPS obsAi??uguje tryby kolorA?w Lab, CMYK, i RGB, oraz tryb kolorA?w indeksowanych, skali szaroAi??ci, bichromii i bitmapy, jednak nie obsAi??uguje kanaAi??A?w alfa. Format EPS zapewnia obsAi??ugAi?? Ai??cieA?ek przycinajAi??cych. Format DCS (Desktop Color Separations), jedna z wersji standardowego formatu EPS, umoA?liwia zapisywanie rozbarwieAi?? obrazA?w CMYK. Format DCS 2.0 sAi??uA?y do eksportowania obrazA?w zawierajAi??cych kanaAi??y dodatkowe.

GIF

GIF to format oparty na mapie bitowej, przeznaczony do stosowania w Internecie. UmoA?liwia stosowanie do 256 kolorA?w w obrazkach i charakteryzuje siAi?? duA?Ai?? kompresjAi??, co skraca czas transferu plikA?w. Format GIF daje moA?liwoAi??Ai?? umieszczania w jednym pliku wielu map bitowych. JeA?eli obrazki znajdujAi??ce siAi?? w jednym pliku sAi?? wyAi??wietlane w krA?tkich odstAi??pach czasu, to jest to tzw. animowany plik GIF. WadAi?? formatu GIF jest brak moA?liwoAi??ci zapisu plikA?w graficznych w formacie True color.

GIMP (XCF)

XCF to rodzimy format GIMP. UmoA?liwia przechowywanie warstw i innych informacji charakterystycznych dla formatu GIMP. Zachowuje on wszystkie zaznaczenia, warstwy, kanaAi??y i Ai??cieA?ki, jakie do tej pory zostaAi??y uA?yte i nie „spAi??aszcza” obrazu (tak jak ma to miejsce przy zapisaniu grafiki do formatu, np. JPG czy GIF).

JPEG (JPG)

JPEG jest standardowym formatem opracowanym przez Joint Photographers Experts Group, umoA?liwiajAi??cym wymianAi?? plikA?w pomiAi??dzy wieloma systemami i wykorzystujAi??cym najefektywniejsze metody kompresji. Format JPEG obejmuje obrazki w 8-bitowej skali szaroAi??ci oraz obrazki z maksymalnie 32-bitowAi?? gAi??Ai??biAi?? kolorA?w w modelu CMYK. Przeznaczony gAi??A?wnie do przetwarzania obrazA?w naturalnych (zdjAi??Ai?? satelitarnych, pejzaA?y, portretA?w itp.), charakteryzujAi??cych siAi?? pAi??ynnymi przejAi??ciami barw oraz brakiem lub maAi??Ai?? iloAi??ciAi?? ostrych krawAi??dzi i drobnych detali.

JPEG 2000 (JP2)

Format JPEG 2000 (JP2) to format obrazkA?w JPEG o zaawansowanej kompresji i funkcjach przetwarzania danych. W plikach JP2 moA?na przechowywaAi?? bardziej opisowe dane pliku (czyli metadane) niA? w plikach JPEG 2000 codestream, ktA?re zostaAi??y zoptymalizowane pod kAi??tem transmisji sieciowej. MoA?na utworzyAi?? obszar maski obrazka JP2, definiujAi??c obszar zainteresowania (ROI), w ktA?rym zastosowana bAi??dzie niA?sza kompresja, a tym samym obszar ten bAi??dzie miaAi?? lepszAi?? jakoAi??Ai??.
MoA?na importowaAi?? zarA?wno pliki JP2, jak i JPC, lecz zapisywaAi?? moA?na tylko w formacie JP2. Podczas zapisywanie obrazka w pliku JP2 moA?na okreAi??liAi??, czy postAi??p Ai??adowania ma byAi?? pokazywany wedAi??ug rozdzielczoAi??ci, jakoAi??ci czy poAi??oA?enia.
ZaletAi?? JPEG 2000 jest nieco lepsza jakoAi??Ai?? obrazu przy tym samym stopniu kompresji. W odrA?A?nieniu od JPEG, obraz moA?e byAi?? rA?wnieA? skompresowany bezstratnie, co czyni nowy standard konkurencyjnym dla formatu PNG. Inna zaleta JPEG 2000 to skalowalnoAi??Ai?? – w miarAi?? odbierania (np. przez sieAi??) kolejnych prA?bek obrazu, jego jakoAi??Ai?? stopniowo siAi?? poprawia (podobny tryb, choAi?? bardzo uproszczony, oferuje JPEG). WadAi?? algorytmu JPEG 2000 jest duA?a zAi??oA?onoAi??Ai?? obliczeniowa, w zwiAi??zku z tym nie przewiduje siAi?? zastAi??pienia nim standardu JPEG.

Obrazek Kodak Photo CD (PCD)

Obrazek Kodak Photo CD to format rastrowy opracowany przez firmAi?? Eastman Kodak w celu przenoszenia zeskanowanych zdjAi??Ai?? na pAi??yty kompaktowe. Format Photo CD umoA?liwia przechowywanie i obrA?bkAi?? zdjAi??Ai?? wysokiej jakoAi??ci w postaci cyfrowej. Zazwyczaj jest wykorzystywany przez retuszerA?w i biura usAi??ugowe zajmujAi??ce siAi?? umieszczaniem zdjAi??Ai?? na pAi??ytach CD.

PaintBrush (PCX)

Format PaintBrush (PCX) to mapa bitowa opracowana pierwotnie przez firmAi?? ZSoft Corporation dla programu PC Paintbrush.

Adobe Photoshop (PSD)

Adobe Photoshop (PSD) to rodzimy format mapy bitowej programu Adobe Photoshop.

PICT (PCT)

Format Macintosh PCT zostaAi?? opracowany dla platformy Macintosh przez firmAi?? Apple Computer Inc. Jest to rodzimy format pliku programu QuickDraw i moA?e zawieraAi?? zarA?wno grafikAi?? wektorowAi??, jak i mapy bitowe. Format Macintosh PICT jest powszechnie stosowany w aplikacjach graficznych dla platformy Macintosh.

Portable Network Graphics (PNG)

Portable Network Graphics (PNG) to znakomity, przenoAi??ny format pliku do przechowywania map bitowych o wysoki stopniu bezstratnej kompresji. Pliki w tym formacie zajmujAi?? niewiele miejsca na dysku, dajAi?? siAi?? Ai??atwo odczytywaAi?? i wymieniaAi?? miAi??dzy komputerami. Format Portable Network Graphics moA?e zastAi??powaAi?? format GIF, a takA?e w wielu rozmaitych zastosowaniach format TIFF.
Format Portable Network Graphics dobrze siAi?? sprawdza w przeglAi??daniu online (np. w Internecie) i w peAi??ni nadaje siAi?? do mediA?w strumieniowych z opcjAi?? wyAi??wietlania progresywnego. NiektA?re przeglAi??darki internetowe obsAi??ugujAi?? nie wszystkie funkcje i nie caAi??oAi??Ai?? formatowania. Obrazki moA?na wyeksportowaAi?? do formatu Portable Network Graphics, aby na stronach internetowych zastosowaAi?? przezroczyste tAi??o, przeplot, mapy obrazu lub animacje.
Eksportowanie grafiki do formatu Portable Network Graphics powoduje jej konwersjAi?? do mapy bitowej, ktA?rej moA?na uA?yAi?? w programach DTP i w aplikacjach pakietu Microsoft Office. Plik w formacie Portable Network Graphics moA?na rA?wnieA? edytowaAi?? w programach do malowania, takich jak Corel PHOTO-PAINT oraz Adobe Photoshop.
W przypadku zastosowaAi?? internetowych moA?na zapisywaAi?? obrazki rA?wnieA? w formatach GIF i JPEG. WiAi??cej informacji na temat formatu obrazkA?w publikowanych w Internecie moA?na znaleA?Ai?? w sekcji Aby zoptymalizowaAi?? i wyeksportowaAi?? obrazek do publikacji w Internecie

Corel Painter (RIF)

Podczas importowania plikA?w w formacie Painter (RIF) zachowywane sAi?? wszystkie informacje o projekcie (np. obiekty pAi??ywajAi??ce), co sprawia, A?e pliki Corel Painter sAi?? o wiele wiAi??ksze niA? pliki GIF lub JPEG. Pliki Corel Painter moA?na otwieraAi?? do edycji, zmiany rozmiaru i regulacji podniesionych masek i ksztaAi??tA?w, a takA?e moA?na je kompresowaAi?? metodAi?? kompresji bezstratnej.

Mapa bitowa TARGA (TGA)

Targa (TGA) to format graficzny sAi??uA?Ai??cy do opisywania map bitowych. UmoA?liwia stosowanie rA?A?nych systemA?w kompresji i przedstawianie map bitowych w zakresie od czarno-biaAi??ych po zawierajAi??ce kolory RGB.

Mapa bitowa TIFF (TIF)

Tagged Image File format (TIFF) to format rastrowy opracowany jako standard. Niemal kaA?da aplikacja graficzna potrafi odczytywaAi?? i zapisywaAi?? pliki TIFF. Istnieje wiele odmian plikA?w TIFF, poniewaA? format ten umoA?liwia stosowanie szeAi??ciu rA?A?nych sposobA?w kodowania i trzech rA?A?nych trybA?w obrazkA?w: czarno-biaAi??ego, skali szaroAi??ci i kolorowego. Nieskompresowane obrazki TIFF mogAi?? mieAi?? 1, 4, 8, 24 bity na piksel. Obrazki TIFF, ktA?re zostaAi??y skompresowane za pomocAi?? algorytmu LZW, mogAi?? mieAi?? 4, 8 lub 24 bity na piksel. W plikach TIFF moA?na przechowywaAi?? informacje w trybie koloru RGB, CMYK i Lab, lecz nie duotone.
Format TIFF pozwala na zapisywanie obrazA?w stworzonych w trybie kreskowym, skali szaroAi??ci oraz w wielu trybach koloru i wielu gAi??Ai??biach bitowych koloru. Przechowuje Ai??cieA?ki i kanaAi??y alfa, profile koloru, komentarze tekstowe.

WordPerfect Graphic (WPG)

Corel WordPerfect Graphic (WPG) to przede wszystkim format grafiki wektorowej, lecz moA?e sAi??uA?yAi?? rA?wnieA? do przechowywania zarA?wno map bitowych, jak i danych wektorowych. Pliki WPG mogAi?? zawieraAi?? do 256 kolorA?w wybranych z palety zawierajAi??cej ponad milion kolorA?w.