Retusz fotografii

Retusz polega na poprawianiu fotografii poprzez ręczne dodawanie elementów, usuwanie bądź ukrywanie jej niedoskonałości oraz poddawanie działaniu różnych filtrów i innych narzędzi w celu poprawienia jej jakości. Możliwości nowoczesnych aplikacji komputerowych pozwalają na ogromną poprawę niedoskonałości technicznych i kompozycyjnych tradycyjnej fotografii. Pozwalają również na nieograniczoną ingerencję, montaż lub wręcz nowe kreowanie obrazu.

Na początek, abyśmy mogli zacząć retusz zdjęć musimy zaimportować nasze zdjęcie z dysku lub ze skanera. Po otwarciu aplikacji Corel PHOTO-PAINT Wybieramy z menu Plik podmenu Pobierz obrazek. Mamy w nim do wyboru dwa polecenia: Wybierz źródło… i Pobierz…. Jeżeli mamy w systemie zainstalowany skaner i z niego chcemy pobrać obraz, wybieramy polecenie Pobierz…. Ukaże nam się okno obsługi skanera, w którym będziemy mogli określić parametry skanowania i obszar skanowania. Plik domyślnie zostanie otwarty w oknie programu Corel PHOTO-PAINT i będziemy mogli przystąpić do pracy.
Polecenie Wybierz źródło… pozwala wybrać z jakiego źródła pobierzemy obraz. Mogą nim być oczywiście zainstalowane skanery jak i przenośne nośniki informacji (np. kart SD).

retusz1

retuszPo zeskanowaniu zdjęcia obraz pojawia nam się w oknie programu. Jak widać zdjęcie jest mocno uszkodzone i będzie wymagało wielu zabiegów poprawiających jego wygląd. Kolejność operacji oraz użyte narzędzia są typowo subiektywne choć częściowo uzależnione od rodzaju uszkodzeń i oczekiwanych efektów. Zdaję sobie sprawę, że niektóre kroki można pominąć lub zastąpić innymi.

Na początek, należy skadrować zdjęcie w celu wyrównania krawędzi obrazu. Z przybornika wybieramy narzędzie Kadrowanie . Klikamy lewym klawiszem myszy w lewym górnym rogu zdjęcia a następnie w prawym dolnym. Obszar kadrowania zostanie zaznaczony prostokątem, który możemy zmieniać łapiąc za odpowiednie znaczniki. Obszar ustawiamy w taki sposób aby na zewnątrz niego znalazły się wszystkie nierówne krawędzie zdjęcia. Dwukrotne kliknięcie lewym klawiszem myszy wewnątrz obszaru powoduje jego zatwierdzenie (zdjęcie zostanie przycięte). Innym sposobem jest skorzystanie z narzędzia Rozmiar papieru, które znajduje się w menu Obrazek. W tym wypadku otworzy nam się okno, w którym poprzez pola wysokość i szerokość będziemy mogli określić rozmiar naszego obrazu. Ikona kłódki pozwala uaktywnić opcję symetrycznej zmiany parametru. Podając nowy rozmiar np. wysokości program automatycznie dostosowuje drugi parametr, w tym wypadku szerokość. Okno podglądu pokazuje jak będzie wyglądał obraz po przycięciu. Łapiąc lewym klawiszem myszy zdjęcie w podglądzie możemy ustawić je do przycięcia eksponując interesujący nas obszar. W polu kombi Umieszczenie pod oknem podglądu mamy do dyspozycji możliwość ustawienia obszaru kadrowanego do punktów charakterystycznych obrazu przed kadrowaniem.

retusz4

Kolejnym krokiem będzie usunięcie drobnych rys, punktów i śladów kurzu. Do tego celu posłużymy się narzędziem Kurz i rysu, które znajduje się w menu Obrazek/Korekcja. Działanie filtru polega na eliminowaniu kontrastu między pikselami, które przekraczają ustawiony próg kontrastu. Istnieje możliwość ustawienia promienia określającego liczbę pikseli, których dotyczyć będą zmiany. Ustawienia zależą od rozmiaru skazy i otaczającego ją obszaru. Przykładowo, jeżeli na obrazku na czarnym tle widoczna jest biała rysa o szerokości 1 lub 2 pikseli, można ustawić promień o wielkości 2 lub 3 piksele i ustawi próg kontrastu wyżej niż w przypadku tej samej rysy na białym tle. Mieszając tekstury i kolory obrazka, można również usuną niedokładności, takie jak rysy i fałdy. Podobnie jak w przypadku użycia filtra można wybrać zakres pikseli koniecznych do retuszu obrazka, w zależności od rozmiaru korekcji oraz otaczającego obszaru. W przypadku większych niedoskonałości możemy zastosować narzędzie Klonowanie lub połączyć narzędzia Kurz i rysy oraz Maska (o nich później).

retusz6

Kolejnym etapem będzie usunięcie niedoskonałości tła. Posłużymy się tutaj właśnie narzędziem Maska, które znajdziemy w przyborniku. Klikając na czarny narożnik narzędzia maska rozwijamy pole z narzędziami i wybieramy maskę odręczną . Pozwoli to na zakrycie dowolnego obszaru. Z paska właściwości wybieramy opcję tryb dodawania dla operacji na maskach (obszar zakreślony pozostanie odkryty). Aby krawędzie obszaru nie były ostre, na pasku właściwości zaznaczamy polecenie wygładzanie a w polu rozmycie krawędzi wstawiamy szerokość pasa (w pikselach), który będzie tworzył obszar rozmycia. Im większa liczba (0 – 100) tym bardziej rozmyte krawędzie. W tym wypadku ustawiamy wartość 15. Po ustawieniu wszystkich opcji przechodzimy na obraz i wciskając lewy klawisz myszy zaznaczamy obszar zbliżony w tonacji do obszaru tła, na którym jest uszkodzenie. Obszar ten następnie kopiujemy . Z paska standardowego wybieramy polecenie (ikonę) Usuwa maskę , które usunie wcześniej nałożoną maskę. Następnie wklejamy skopiowany obszar jako obiekt i nasuwamy go na obszar uszkodzony łapiąc go lewym klawiszem myszy. Ponieważ obiekt nie zakrywa całego uszkodzenia, operację powtarzamy aż do uzyskania optymalnego efektu.

retusz9retusz13

Łączymy wstawione obiekty z tłem wybierając polecenie Połącz wszystkie obiekty z tłem z menu Obiekt/Połącz.

retusz14

Operacji tej możemy również dokonać korzystając z okna dokowanego Obiekty. Okna te można włączać w menu Okno/Okna dokowane. W oknie dokowanym zaznaczamy klikając na obiektach lewym klawiszem myszy z wciśniętym klawiszem Ctrl. Następnie klikamy prawym klawiszem myszy i z menu kontekstowego wybieramy polecenie Połącz/Połącz wszystkie obiekty z tłem.

retusz15

Pora na usunięcie pozostałych niedoskonałości tła. Rozwijamy z przybornika grupę narzędzi Usuwanie efektu czerwonych oczu i wybieramy narzędzie Pędzel poprawek . Kursor zamieni się w kółko. W pasku właściwości możemy określić kształt narzędzia, rozmiar oraz siłę działania. Ustawienia te modyfikujemy podczas korzystania z narzędzia. Klikamy lewym klawiszem myszy na obrazie i trzymając go przesuwamy kursor po obszarze, który chcemy zmodyfikować (w tym wypadku tło za postacią). W trakcie pracy możemy zmieniać rozmiar powiększenia obrazu aby pracować nad szczegółami (szczególnie w obszarze przejścia tło – postać). Aby poprawić efekt działania narzędzia Pędzel poprawek zmieniamy je na narzędzie Uśrednianie. W tym celu wybieramy z przybornika głównego, przybornik narzędzi Malowanie (czarna strzałka w rogu) a z niego narzędzie Efekty . Na pasku właściwości wybieramy narzędzie Uśrednianie a następnie określamy jego parametry (kształt, rozmiar przezroczystość i wygładzenie). Podobnie jak to było z poprzednim narzędziem, to również modyfikujemy w trakcie pracy. Na obrazie klikamy lewym klawiszem myszy w obszarze tła i trzymając go wciśnięty przesuwamy poprawiając je. Pamiętamy oby w trakcie pracy zmieniać powiększenie obrazu w celu dokładniejszej pracy nad zmianami.

retusz13retusz19

W celu usunięcia uszkodzeń i zniekształceń w obszarze postaci, użyjemy narzędzia Klonowanie . Znajdziemy je w przyborniku rozwijanym narzędzia Usuwanie efektu czerwonych oczu (czarna strzałka w narożniku). Kursor zmienia kształt na okrąg. Na pasku właściwości wybieramy odpowiedni kształt i rozmiar narzędzia (w tym wypadku z rozmyciem krawędzi) oraz przezroczystość (w zakresie 0 – 50). Przechodzimy na obraz. Klikamy lewym klawiszem myszy w obszarze, z którego będziemy pobierać fragmenty. Następnie klikamy lewym klawiszem w miejscu, do którego chcemy przenieść wcześniej zaznaczony fragment. Kursor ma teraz kształt dwóch okręgów. Wszystko co jest przykryte pierwszym okręgiem jest przenoszone do drugiego okręgu (rysunek obok). Klonowania dokonujemy klikając lewym klawiszem myszy. Kliknięcie i przesunięcie kursorów spowoduje kopiowanie obszarów w sposób ciągły. W trakcie pracy należy zmieniać wzajemne położenie okręgów, w przeciwnym wypadku pojawia się charakterystyczny powtarzający się wzór. Zmiany tej dokonujemy klikając prawym klawiszem myszy w nowym miejscu pobrania a następnie lewym klawiszem ustalamy nowe położenie miejsca wstawiania. Należy pamiętać aby miejsce kopiowania było jak najbardziej zbliżone do miejsca wstawiania (rzeczywistego).

retusz20retusz21

Teraz kolej na włosy. Powiększamy odpowiedni fragment i operując narzędziem klonowania „przeszczepiamy” włosy w miejsce uszkodzone. Podobnie jak poprzednio należy pamiętać aby odpowiednio wybrać miejsce, z którego klonujemy obraz oraz kierunek klonowania. Należy też pamiętać o bieżącej konfiguracji narzędzia klonowanie na pasku właściwości.

retusz25retusz24

Po usunięciu wszystkich niedoskonałości znajdujących się na fotografii przystępujemy do kolejnego etapu. Z menu Obrazek/Korekcja wybieramy narzędzie strojenie wyostrzania.

retusz26

W celu lepszej orientacji w działaniu narzędzie uaktywniamy opcję podglądu klikając na ikonę w lewym górnym rogu okna wyostrzania.

retusz27

Poniżej okna podglądu mamy cztery okna z miniaturami, które jednocześnie są przyciskami zastosowania narzędzia. Są to:

  • Maska wyostrzania – umożliwia podkreślenie szczegółów krawędzi i ustawienie ostrości rozmazanych obszarów na obrazku bez usuwania obszarów o niskich częstotliwościach.
  • Wyostrzanie adaptacyjne – umożliwia uwydatnienie krawędź i szczegółów przez analizę wartości sąsiadujących pikseli. Ten filtr zachowuje najwięcej szczegółów, ale jego działanie jest najbardziej widoczne na obrazkach o wysokiej rozdzielczości.
  • Wyostrzanie – umożliwia uwydatnienie szczegółów krawędzi obrazka przez ustawienie ostrości rozmazanych obszarów i zwiększenie kontrastu miedzy sąsiadującymi pikselami. Przesuń suwak Tło, aby ustawić próg efektu. Niższe wartości zwiększają liczbę pikseli zmienionych przez efekt wyostrzania.
  • Wyostrzanie kierunkowe – umożliwia uwydatnienie krawędzi obrazka bez tworzenia efektu ziarnistości.

Ze względu na to, że retuszowana fotografia nie jest wysokiej rozdzielczości i nie posiada zbyt urozmaiconego tła korzystamy z Wyostrzania kierunkowego, które uwydatni krawędzie obrazka nie tworząc przy tym efektu ziarnistości. Suwak Procent, który wskazuje użytkownikowi stopień wyostrzania ustawić należy na wartość 50 (wartość tego parametru może się zmienić w zależności od oka retuszującego fotografię). Zdjęcie można wyostrzyć również drugim sposobem wybierając z menu Efekty/Wyostrzanie typ wyostrzania.

Następnie z menu Obrazek/Dopasuj wybieramy narzędzie Jaskrawość-kontrast-intensywność. W oknie mamy podgląd obrazu przed i po operacji (przycisk w lewym górnym rogu) a poniżej trzy suwaki: Jaskrawość, Kontrast, Intensywność. Przesuwając je delikatnie regulujemy obraz obserwując wynik na podglądzie. Całość zatwierdzamy przyciskiem OK.

retusz28

Teraz przystępujemy do kosmetyki. Z menu Efekty/Twórcze możemy zastosować dwa narzędzia – Ramka lub Winieta.

retusz29

Prześledźmy obydwa sposoby.

W oknie narzędzia Ramka mamy dwie zakładki – Wybierz i Modyfikuj. W pierwszej możemy z pola kombi wybrać wzór ramki a w drugiej określić jej właściwości. Przesuwając suwakami obserwujemy w oknie podglądu uzyskany efekt i zatwierdzamy przyciskiem OK.

retusz30

Przy pomocy narzędzia Winieta może my uzyskać podobny efekt.

retusz31

W polu kolor określamy kolor winiety, w polu kształt dopasowujemy kształt winiety a w polu Dopasowanie dwoma suwakami regulujemy sposób pokrycia obrazu przez winietę. Całość obserwujemy na podglądzie szukając optymalnego efektu.

Retusz zakończony.

retusz33retusz32