Retusz fotografii

Retusz polega na poprawianiu fotografii poprzez rAi??czne dodawanie elementA?w, usuwanie bAi??dA? ukrywanie jej niedoskonaAi??oAi??ci oraz poddawanie dziaAi??aniu rA?A?nych filtrA?w i innych narzAi??dzi w celu poprawienia jej jakoAi??ci. MoA?liwoAi??ci nowoczesnych aplikacji komputerowych pozwalajAi?? na ogromnAi?? poprawAi?? niedoskonaAi??oAi??ci technicznych i kompozycyjnych tradycyjnej fotografii. PozwalajAi?? rA?wnieA? na nieograniczonAi?? ingerencjAi??, montaA? lub wrAi??cz nowe kreowanie obrazu.

Na poczAi??tek, abyAi??my mogli zaczAi??Ai?? retusz zdjAi??Ai?? musimy zaimportowaAi?? nasze zdjAi??cie z dysku lub ze skanera. Po otwarciu aplikacji Corel PHOTO-PAINT Wybieramy z menu Plik podmenu Pobierz obrazek. Mamy w nim do wyboru dwa polecenia: Wybierz A?rA?dAi??o… i Pobierz…. JeA?eli mamy w systemie zainstalowany skaner i z niego chcemy pobraAi?? obraz, wybieramy polecenie Pobierz…. UkaA?e nam siAi?? okno obsAi??ugi skanera, w ktA?rym bAi??dziemy mogli okreAi??liAi?? parametry skanowania i obszar skanowania. Plik domyAi??lnie zostanie otwarty w oknie programu Corel PHOTO-PAINT i bAi??dziemy mogli przystAi??piAi?? do pracy.
Polecenie Wybierz A?rA?dAi??o… pozwala wybraAi?? z jakiego A?rA?dAi??a pobierzemy obraz. MogAi?? nim byAi?? oczywiAi??cie zainstalowane skanery jak i przenoAi??ne noAi??niki informacji (np. kart SD).

retusz1

retuszPo zeskanowaniu zdjAi??cia obraz pojawia nam siAi?? w oknie programu. Jak widaAi?? zdjAi??cie jest mocno uszkodzone i bAi??dzie wymagaAi??o wielu zabiegA?w poprawiajAi??cych jego wyglAi??d. KolejnoAi??Ai?? operacji oraz uA?yte narzAi??dzia sAi?? typowo subiektywne choAi?? czAi??Ai??ciowo uzaleA?nione od rodzaju uszkodzeAi?? i oczekiwanych efektA?w. ZdajAi?? sobie sprawAi??, A?e niektA?re kroki moA?na pominAi??Ai?? lub zastAi??piAi?? innymi.

Na poczAi??tek, naleA?y skadrowaAi?? zdjAi??cie w celu wyrA?wnania krawAi??dzi obrazu. Z przybornika wybieramy narzAi??dzie Kadrowanie . Klikamy lewym klawiszem myszy w lewym gA?rnym rogu zdjAi??cia a nastAi??pnie w prawym dolnym. Obszar kadrowania zostanie zaznaczony prostokAi??tem, ktA?ry moA?emy zmieniaAi?? Ai??apiAi??c za odpowiednie znaczniki. Obszar ustawiamy w taki sposA?b aby na zewnAi??trz niego znalazAi??y siAi?? wszystkie nierA?wne krawAi??dzie zdjAi??cia. Dwukrotne klikniAi??cie lewym klawiszem myszy wewnAi??trz obszaru powoduje jego zatwierdzenie (zdjAi??cie zostanie przyciAi??te). Innym sposobem jest skorzystanie z narzAi??dzia Rozmiar papieru, ktA?re znajduje siAi?? w menu Obrazek. W tym wypadku otworzy nam siAi?? okno, w ktA?rym poprzez pola wysokoAi??Ai?? i szerokoAi??Ai?? bAi??dziemy mogli okreAi??liAi?? rozmiar naszego obrazu. Ikona kAi??A?dki pozwala uaktywniAi?? opcjAi?? symetrycznej zmiany parametru. PodajAi??c nowy rozmiar np. wysokoAi??ci program automatycznie dostosowuje drugi parametr, w tym wypadku szerokoAi??Ai??. Okno podglAi??du pokazuje jak bAi??dzie wyglAi??daAi?? obraz po przyciAi??ciu. A?apiAi??c lewym klawiszem myszy zdjAi??cie w podglAi??dzie moA?emy ustawiAi?? je do przyciAi??cia eksponujAi??c interesujAi??cy nas obszar. W polu kombi Umieszczenie pod oknem podglAi??du mamy do dyspozycji moA?liwoAi??Ai?? ustawienia obszaru kadrowanego do punktA?w charakterystycznych obrazu przed kadrowaniem.

retusz4

Kolejnym krokiem bAi??dzie usuniAi??cie drobnych rys, punktA?w i Ai??ladA?w kurzu. Do tego celu posAi??uA?ymy siAi?? narzAi??dziem Kurz i rysu, ktA?re znajduje siAi?? w menu Obrazek/Korekcja. DziaAi??anie filtru polega na eliminowaniu kontrastu miAi??dzy pikselami, ktA?re przekraczajAi?? ustawiony prA?g kontrastu. Istnieje moA?liwoAi??Ai?? ustawienia promienia okreAi??lajAi??cego liczbAi?? pikseli, ktA?rych dotyczyAi?? bAi??dAi?? zmiany. Ustawienia zaleA?Ai?? od rozmiaru skazy i otaczajAi??cego jAi?? obszaru. PrzykAi??adowo, jeA?eli na obrazku na czarnym tle widoczna jest biaAi??a rysa o szerokoAi??ci 1 lub 2 pikseli, moA?na ustawiAi?? promieAi?? o wielkoAi??ci 2 lub 3 piksele i ustawi prA?g kontrastu wyA?ej niA? w przypadku tej samej rysy na biaAi??ym tle. MieszajAi??c tekstury i kolory obrazka, moA?na rA?wnieA? usunAi?? niedokAi??adnoAi??ci, takie jak rysy i faAi??dy. Podobnie jak w przypadku uA?ycia filtra moA?na wybraAi?? zakres pikseli koniecznych do retuszu obrazka, w zaleA?noAi??ci od rozmiaru korekcji oraz otaczajAi??cego obszaru. W przypadku wiAi??kszych niedoskonaAi??oAi??ci moA?emy zastosowaAi?? narzAi??dzie Klonowanie lub poAi??Ai??czyAi?? narzAi??dzia Kurz i rysy oraz Maska (o nich pA?A?niej).

retusz6

Kolejnym etapem bAi??dzie usuniAi??cie niedoskonaAi??oAi??ci tAi??a. PosAi??uA?ymy siAi?? tutaj wAi??aAi??nie narzAi??dziem Maska, ktA?re znajdziemy w przyborniku. KlikajAi??c na czarny naroA?nik narzAi??dzia maska rozwijamy pole z narzAi??dziami i wybieramy maskAi?? odrAi??cznAi?? . Pozwoli to na zakrycie dowolnego obszaru. Z paska wAi??aAi??ciwoAi??ci wybieramy opcjAi?? tryb dodawania dla operacji na maskach (obszar zakreAi??lony pozostanie odkryty). Aby krawAi??dzie obszaru nie byAi??y ostre, na pasku wAi??aAi??ciwoAi??ci zaznaczamy polecenie wygAi??adzanie a w polu rozmycie krawAi??dzi wstawiamy szerokoAi??Ai?? pasa (w pikselach), ktA?ry bAi??dzie tworzyAi?? obszar rozmycia. Im wiAi??ksza liczba (0 – 100) tym bardziej rozmyte krawAi??dzie. W tym wypadku ustawiamy wartoAi??Ai?? 15. Po ustawieniu wszystkich opcji przechodzimy na obraz i wciskajAi??c lewy klawisz myszy zaznaczamy obszar zbliA?ony w tonacji do obszaru tAi??a, na ktA?rym jest uszkodzenie. Obszar ten nastAi??pnie kopiujemy . Z paska standardowego wybieramy polecenie (ikonAi??) Usuwa maskAi?? , ktA?re usunie wczeAi??niej naAi??oA?onAi?? maskAi??. NastAi??pnie wklejamy skopiowany obszar jako obiekt i nasuwamy go na obszar uszkodzony Ai??apiAi??c go lewym klawiszem myszy. PoniewaA? obiekt nie zakrywa caAi??ego uszkodzenia, operacjAi?? powtarzamy aA? do uzyskania optymalnego efektu.

retusz9retusz13

A?Ai??czymy wstawione obiekty z tAi??em wybierajAi??c polecenie PoAi??Ai??cz wszystkie obiekty z tAi??em z menu Obiekt/PoAi??Ai??cz.

retusz14

Operacji tej moA?emy rA?wnieA? dokonaAi?? korzystajAi??c z okna dokowanego Obiekty. Okna te moA?na wAi??Ai??czaAi?? w menu Okno/Okna dokowane. W oknie dokowanym zaznaczamy klikajAi??c na obiektach lewym klawiszem myszy z wciAi??niAi??tym klawiszem Ctrl. NastAi??pnie klikamy prawym klawiszem myszy i z menu kontekstowego wybieramy polecenie PoAi??Ai??cz/PoAi??Ai??cz wszystkie obiekty z tAi??em.

retusz15

Pora na usuniAi??cie pozostaAi??ych niedoskonaAi??oAi??ci tAi??a. Rozwijamy z przybornika grupAi?? narzAi??dzi Usuwanie efektu czerwonych oczu i wybieramy narzAi??dzie PAi??dzel poprawek . Kursor zamieni siAi?? w kA?Ai??ko. W pasku wAi??aAi??ciwoAi??ci moA?emy okreAi??liAi?? ksztaAi??t narzAi??dzia, rozmiar oraz siAi??Ai?? dziaAi??ania. Ustawienia te modyfikujemy podczas korzystania z narzAi??dzia. Klikamy lewym klawiszem myszy na obrazie i trzymajAi??c go przesuwamy kursor po obszarze, ktA?ry chcemy zmodyfikowaAi?? (w tym wypadku tAi??o za postaciAi??). W trakcie pracy moA?emy zmieniaAi?? rozmiar powiAi??kszenia obrazu aby pracowaAi?? nad szczegA?Ai??ami (szczegA?lnie w obszarze przejAi??cia tAi??o – postaAi??). Aby poprawiAi?? efekt dziaAi??ania narzAi??dzia PAi??dzel poprawek zmieniamy je na narzAi??dzie UAi??rednianie. W tym celu wybieramy z przybornika gAi??A?wnego, przybornik narzAi??dzi Malowanie (czarna strzaAi??ka w rogu) a z niego narzAi??dzie Efekty . Na pasku wAi??aAi??ciwoAi??ci wybieramy narzAi??dzie UAi??rednianie a nastAi??pnie okreAi??lamy jego parametry (ksztaAi??t, rozmiar przezroczystoAi??Ai?? i wygAi??adzenie). Podobnie jak to byAi??o z poprzednim narzAi??dziem, to rA?wnieA? modyfikujemy w trakcie pracy. Na obrazie klikamy lewym klawiszem myszy w obszarze tAi??a i trzymajAi??c go wciAi??niAi??ty przesuwamy poprawiajAi??c je. PamiAi??tamy oby w trakcie pracy zmieniaAi?? powiAi??kszenie obrazu w celu dokAi??adniejszej pracy nad zmianami.

retusz13retusz19

W celu usuniAi??cia uszkodzeAi?? i znieksztaAi??ceAi?? w obszarze postaci, uA?yjemy narzAi??dzia Klonowanie . Znajdziemy je w przyborniku rozwijanym narzAi??dzia Usuwanie efektu czerwonych oczu (czarna strzaAi??ka w naroA?niku). Kursor zmienia ksztaAi??t na okrAi??g. Na pasku wAi??aAi??ciwoAi??ci wybieramy odpowiedni ksztaAi??t i rozmiar narzAi??dzia (w tym wypadku z rozmyciem krawAi??dzi) oraz przezroczystoAi??Ai?? (w zakresie 0 – 50). Przechodzimy na obraz. Klikamy lewym klawiszem myszy w obszarze, z ktA?rego bAi??dziemy pobieraAi?? fragmenty. NastAi??pnie klikamy lewym klawiszem w miejscu, do ktA?rego chcemy przenieAi??Ai?? wczeAi??niej zaznaczony fragment. Kursor ma teraz ksztaAi??t dwA?ch okrAi??gA?w. Wszystko co jest przykryte pierwszym okrAi??giem jest przenoszone do drugiego okrAi??gu (rysunek obok). Klonowania dokonujemy klikajAi??c lewym klawiszem myszy. KlikniAi??cie i przesuniAi??cie kursorA?w spowoduje kopiowanie obszarA?w w sposA?b ciAi??gAi??y. W trakcie pracy naleA?y zmieniaAi?? wzajemne poAi??oA?enie okrAi??gA?w, w przeciwnym wypadku pojawia siAi?? charakterystyczny powtarzajAi??cy siAi?? wzA?r. Zmiany tej dokonujemy klikajAi??c prawym klawiszem myszy w nowym miejscu pobrania a nastAi??pnie lewym klawiszem ustalamy nowe poAi??oA?enie miejsca wstawiania. NaleA?y pamiAi??taAi?? aby miejsce kopiowania byAi??o jak najbardziej zbliA?one do miejsca wstawiania (rzeczywistego).

retusz20retusz21

Teraz kolej na wAi??osy. PowiAi??kszamy odpowiedni fragment i operujAi??c narzAi??dziem klonowania „przeszczepiamy” wAi??osy w miejsce uszkodzone. Podobnie jak poprzednio naleA?y pamiAi??taAi?? aby odpowiednio wybraAi?? miejsce, z ktA?rego klonujemy obraz oraz kierunek klonowania. NaleA?y teA? pamiAi??taAi?? o bieA?Ai??cej konfiguracji narzAi??dzia klonowanie na pasku wAi??aAi??ciwoAi??ci.

retusz25retusz24

Po usuniAi??ciu wszystkich niedoskonaAi??oAi??ci znajdujAi??cych siAi?? na fotografii przystAi??pujemy do kolejnego etapu. Z menu Obrazek/Korekcja wybieramy narzAi??dzie strojenie wyostrzania.

retusz26

W celu lepszej orientacji w dziaAi??aniu narzAi??dzie uaktywniamy opcjAi?? podglAi??du klikajAi??c na ikonAi?? w lewym gA?rnym rogu okna wyostrzania.

retusz27

PoniA?ej okna podglAi??du mamy cztery okna z miniaturami, ktA?re jednoczeAi??nie sAi?? przyciskami zastosowania narzAi??dzia. SAi?? to:

  • Maska wyostrzania – umoA?liwia podkreAi??lenie szczegA?Ai??A?w krawAi??dzi i ustawienie ostroAi??ci rozmazanych obszarA?w na obrazku bez usuwania obszarA?w o niskich czAi??stotliwoAi??ciach.
  • Wyostrzanie adaptacyjne – umoA?liwia uwydatnienie krawAi??dA? i szczegA?Ai??A?w przez analizAi?? wartoAi??ci sAi??siadujAi??cych pikseli. Ten filtr zachowuje najwiAi??cej szczegA?Ai??A?w, ale jego dziaAi??anie jest najbardziej widoczne na obrazkach o wysokiej rozdzielczoAi??ci.
  • Wyostrzanie – umoA?liwia uwydatnienie szczegA?Ai??A?w krawAi??dzi obrazka przez ustawienie ostroAi??ci rozmazanych obszarA?w i zwiAi??kszenie kontrastu miedzy sAi??siadujAi??cymi pikselami. PrzesuAi?? suwak TAi??o, aby ustawiAi?? prA?g efektu. NiA?sze wartoAi??ci zwiAi??kszajAi?? liczbAi?? pikseli zmienionych przez efekt wyostrzania.
  • Wyostrzanie kierunkowe – umoA?liwia uwydatnienie krawAi??dzi obrazka bez tworzenia efektu ziarnistoAi??ci.

Ze wzglAi??du na to, A?e retuszowana fotografia nie jest wysokiej rozdzielczoAi??ci i nie posiada zbyt urozmaiconego tAi??a korzystamy z Wyostrzania kierunkowego, ktA?re uwydatni krawAi??dzie obrazka nie tworzAi??c przy tym efektu ziarnistoAi??ci. Suwak Procent, ktA?ry wskazuje uA?ytkownikowi stopieAi?? wyostrzania ustawiAi?? naleA?y na wartoAi??Ai?? 50 (wartoAi??Ai?? tego parametru moA?e siAi?? zmieniAi?? w zaleA?noAi??ci od oka retuszujAi??cego fotografiAi??). ZdjAi??cie moA?na wyostrzyAi?? rA?wnieA? drugim sposobem wybierajAi??c z menu Efekty/Wyostrzanie typ wyostrzania.

NastAi??pnie z menu Obrazek/Dopasuj wybieramy narzAi??dzie JaskrawoAi??Ai??-kontrast-intensywnoAi??Ai??. W oknie mamy podglAi??d obrazu przed i po operacji (przycisk w lewym gA?rnym rogu) a poniA?ej trzy suwaki: JaskrawoAi??Ai??, Kontrast, IntensywnoAi??Ai??. PrzesuwajAi??c je delikatnie regulujemy obraz obserwujAi??c wynik na podglAi??dzie. CaAi??oAi??Ai?? zatwierdzamy przyciskiem OK.

retusz28

Teraz przystAi??pujemy do kosmetyki. Z menu Efekty/TwA?rcze moA?emy zastosowaAi?? dwa narzAi??dzia – Ramka lub Winieta.

retusz29

PrzeAi??ledA?my obydwa sposoby.

W oknie narzAi??dzia Ramka mamy dwie zakAi??adki – Wybierz i Modyfikuj. W pierwszej moA?emy z pola kombi wybraAi?? wzA?r ramki a w drugiej okreAi??liAi?? jej wAi??aAi??ciwoAi??ci. PrzesuwajAi??c suwakami obserwujemy w oknie podglAi??du uzyskany efekt i zatwierdzamy przyciskiem OK.

retusz30

Przy pomocy narzAi??dzia Winieta moA?e my uzyskaAi?? podobny efekt.

retusz31

W polu kolor okreAi??lamy kolor winiety, w polu ksztaAi??t dopasowujemy ksztaAi??t winiety a w polu Dopasowanie dwoma suwakami regulujemy sposA?b pokrycia obrazu przez winietAi??. CaAi??oAi??Ai?? obserwujemy na podglAi??dzie szukajAi??c optymalnego efektu.

Retusz zakoAi??czony.

retusz33retusz32