Grafika rastrowa

Grafika bitmapowa zwana teA? grafikAi?? rastrowAi?? jest wykorzystywana do odwzorowania otaczajAi??cej nas rzeczywistoAi??ci, pomniejszonej w okreAi??lonej skali. Obraz bitmapowy przypomina trochAi?? wielkAi?? szachownicAi??, lub papier milimetrowy skAi??adajAi??cy siAi?? z wielu pA?l (miniaturowych kwadratA?w) o jednakowej wielkoAi??ci, uAi??oA?onych rzAi??dami i kolumnami. Pola te nazywamy pikselami. KaA?de z takich pA?l ma przypisane okreAi??lone parametry zapisane i przechowywane w pliku graficznym. KaA?dy piksel a wAi??aAi??ciwie informacja o jego kolorze moA?e zostaAi?? zapisana za pomocAi?? okreAi??lonej liczby bitA?w; wartoAi??Ai?? 1 oznacza czerAi?? lub kolor, wartoAi??Ai?? 0 biel (brak koloru). W zaleA?noAi??ci od liczby kolorA?w jakie moA?emy wykorzystaAi?? w mapie bitowej, rozrA?A?niamy mapy: 1-bitowe, 8-bitowe, 16-bitowe, 24-bitowe i 32-bitowe. Mapy 1-bitowe to mapy czarno-biaAi??e, natomiast w mapach 8-bitowych na jeden piksel przypada 256 kolorA?w, w 16-bitowych 65 536 kolorA?w, w 24-bitowych 16777216 kolorA?w itd. Z bliska szachownica pA?l wyglAi??da jak mozaika. PatrzAi??c na bitmapAi?? z odlegAi??oAi??ci wiAi??kszej, czyli normalnej, rA?A?nokolorowe pola (czyli piksele) tworzAi?? nam czytelny obraz.

Plik z grafikAi?? bitmapowAi?? to prostokAi??t w skAi??ad ktA?rego wchodzi siatka zawierajAi??ca wiele rA?A?nobarwnych pikseli. PoszczegA?lne elementy, ktA?re czAi??owiek moA?e wyrA?A?niAi?? w obrazie bitmapowym, takie jak np. kwiaty, zwierzAi??ta, czy osobAi?? na tle krajobrazu, sAi?? dla komputera tylko barwnymi plamami na wspA?lnej pAi??aszczyA?nie, nie stanowiAi?? oddzielnych elementA?w. W A?adnym wypadku nie sAi?? dla komputera oddzielnymi obiektami. Teoretycznie (od strony techniki komputerowej) obiektem w bitmapie moA?e byAi?? tylko piksel, no i caAi??a bitmapa – ale pojAi??ciami obiektu w bitmapie w ogA?le siAi?? nie posAi??ugujemy. Jest to termin grafiki wektorowej skAi??adajAi??cej siAi?? wyAi??Ai??cznie z obiektA?w (figur).

Grafika rastrowa charakteryzowana jest poprzez wysokoAi??Ai?? i szerokoAi??Ai?? bitmapy liczonej jako iloAi??Ai?? pikseli (rozmiar), iloAi??Ai?? pikseli przypadajAi??cych na okreAi??lony fragment bitmapy (rozdzielczoAi??Ai??) oraz liczbAi?? bitA?w opisujAi??cych pojedynczy piksel. Im wyA?sze parametry powyA?szych elementA?w tym wierniejsze odwzorowanie rzeczywistoAi??ci co jest niewAi??tpliwAi?? zaletAi?? tego typu grafiki. A?agodne przejAi??cia pomiAi??dzy poszczegA?lnymi barwami pozwalajAi??ce uzyskaAi?? efekt gAi??Ai??bi i cienia daje moA?liwoAi??Ai?? zapisu w pliku obrazu idealnie odwzorowujAi??cego to co widzimy goAi??ym okiem. Niestety to co jest zaletAi?? grafiki rastrowej jest jednoczeAi??nie jej przekleAi??stwem. KoniecznoAi??Ai?? zapisu takiej iloAi??ci informacji (kaA?dy z pikseli, z ktA?rych skAi??ada siAi?? na obraz sam jest obrazem, opisanym w pliku) powoduje, A?e pliki rastrowe zajmujAi?? bardzo duA?o miejsca. Ponadto obrazu rastrowego nie da siAi?? powiAi??kszaAi?? ani pomniejszaAi?? bez utraty jakoAi??ci wyAi??wietlanego obrazu. ZwiAi??kszanie rozmiaru powoduje powstanie efektu pikselizacji (pojawiajAi?? siAi?? charakterystyczne kafelki) zaAi?? zmniejszenie rozmiaru powoduje utratAi?? szczegA?Ai??A?w (z sAi??siednich pikseli o rA?A?nych parametrach tworzony jest jeden nowy o parametrach wypadkowych).

gr1