Paski narzędzi

Standardowy pasek narzędzi

Standardowy pasek narzędzi zawiera zestaw narzędzi najczęściej wykorzystywanych przez użytkownika do obsługi pliku.

pasek1

 1. Utwórz nowy obrazek.
 2. Otwórz obrazek znajdujący się na dysku.
 3. Zapisz obrazek na dysku (w przypadku gdy obrazek nie był wcześniej zapisywany, program zażąda podania nazwy i miejsca zapisu pliku).
 4. Drukuj obrazek. Po wybraniu tego polecenia program przejdzie do opcji wydruku aktywnego obrazka.
 5. Wytnij – przenosi zaznaczony fragment do pamięci programu.
 6. Kopiuje zaznaczony fragment do schowka.
 7. Wkleja obrazek ze schowka jako nowy obiekt.
 8. Cofa ostatnio wykonaną operację. Ilość cofnięć zależy od konfiguracji programu.
 9. Ponawia ostatnio cofniętą operację. Ilość ponowień zależy od ilości cofnięć.
 10. Importuje obrazek znajdujący się na dysku do aktywnego okna.
 11. Zapisuje duplikat obrazu w innym formacie.
 12. Zmienia stopień powiększenia (nie mylić ze zmianą rozmiaru).
 13. Wyświetla obraz z aktywnego okna na pełnym ekranie.
 14. Wyświetla lub ukrywa siatkę kawałkowania obrazu.
 15. Wyświetla markizę maski (krawędź).pasek2
 16. Wyświetla markizę obiektu (krawędź).
 17. Usuwa nałożoną maskę.
 18. Dopełnia (odwraca) nałożoną maskę.
 19. Uruchamia z rozwijalnego panelu inne aplikacje z pakietu Corel.

Pasek właściwości

Pasek właściwości zawiera zestaw narzędzi pozwalających określać zakres i sposób działania wybranego i w danej chwili aktywnego narzędzia. Pasek ten zmienia swoją zawartość w zależności od wybranego narzędzia.

pasek3

Przybornik

pasek4Przybornik zawiera narzędzia do edycji, tworzenia i przeglądania obrazów. Niektóre z narzędzi są widoczne domyślne, inne są zgrupowane w paletach wysuwanych. Palety wysuwane zawierają zestaw powiązanych narzędzi. Mała strzałka w prawym dolnym rogu przycisku przybornika wskazuje paletę wysuwaną. W przyborniku na palecie wysuwanej wyświetlane jest ostatnio używane narzędzie. Na przykład w palecie Pędzel domyślnie wyświetlane jest narzędzie Farba, jeżeli jednak użyte zostanie inne narzędzie z tej palety, na przykład Rozpylacz obrazków, w przyborniku w tej palecie wysuwanej wyświetlane będzie narzędzie Rozpylacz obrazków. Możliwość przeciągania palet wysuwanych i oddzielania ich od przybornika sprawia, że zachowanie palet jest podobne do pasków narzędzi. Pozwala to wyświetlać podczas pracy wszystkie powiązane narzędzia.

 1. Paleta wysuwana Wskaźnik
  1. wskaźnik obiektów – umożliwia wybranie obiektów
  2. transformacja maski – umożliwia zmianę wyglądu obszarów edytowanych
 2. Paleta wysuwana Maska
  1. maska prostokątna – pozwala definiować prostokątne obszary edytowalne
  2. maska eliptyczna – pozwala definiować eliptyczne obszary edytowalne
  3. maska odręczna – umożliwia definiowanie obszarów edytowalnych o nieregularnych lub wielokątnych kształtach
  4. lasso – umożliwia definiowanie obszarów edytowalnych o nieregularnym kształcie, otoczonych pikselami podobnych kolorów
  5. maska magnetyczna – umożliwia wykrycie krawędzi elementów na obrazku, tj. konturów obszarów, których kolor kontrastuje z ich otoczeniem, oraz umieszczenie markizy maski wokół ich krawędzi
  6. różdżka – umożliwia definiowanie obszarów edytowalnych o nieregularnych kształtach, które zawierają wszystkie sąsiadujące piksele, o kolorze podobnym do wybranego wcześniej piksela
  7. pędzel maski – umożliwia zdefiniowanie obszaru edytowalnego przez zaznaczenie obszaru pędzlem, jak podczas malowania
 3. Kadrowanie – umożliwia usuwanie zbędnych obszarów i prostowanie obrazów zakrzywionych
 4. Paleta wysuwana Powiększenie
  1. powiększenie – umożliwia zmianę stopnia powiększenia w oknie obrazka
  2. chwyt – umożliwia przeciąganie obszarów obrazka większego niż okno tak, aby były widoczne w oknie
 5. Pipeta – umożliwia wybór kolorów z obrazka
 6. Gumka – umożliwia wymazywanie obszarów obrazka lub obszarów obiektów w celu odsłaniania obiektu lub tła znajdującego się pod spodem
 7. Tekst – umożliwia dodawanie tekstu do obrazka i edytowanie istniejącego już tekstu
 8. Paleta wysuwana Usuwanie efektu czerwonych oczu
  1. usuwanie efektu czerwonych oczu – umożliwia usuwanie efektu “czerwonych oczu” z oczu postaci na zdjęciach
  2. klonowanie – umożliwia duplikowanie części obrazka i stosowanie ich do innej części tego samego lub innego obrazka
  3. pędzel poprawek – umożliwia usuwanie usterek takich jak przedarcia, zadrapania i zmarszczki z obrazka przez mieszanie jego tekstur i kolorów
 9. Paleta wysuwana Prostokąt
  1. prostokąt – umożliwia rysowanie kwadratowych i prostokątnych kształtów
  2. elipsa – umożliwia rysowanie obiektów o kształcie koła lub elipsy
  3. wielokąt – umożliwia rysowanie wielokątów
  4. linia – umożliwia rysowanie pojedynczych lub połączonych segmentów linii prostej przy użyciu koloru pierwszego planu
  5. ścieżka – umożliwia tworzenie i edytowanie ścieżek
 10. Paleta wysuwana Wypełnienie
  1. wypełnienie – umożliwia wypełnianie obszarów jednym z czterech typów wypełnienia: jednolite, tonalne, z mapy bitowej i teksturą
  2. wypełnienie interakcyjne – umożliwia stosowanie wypełnień gradientowych do całego obrazka, obiektu lub zaznaczenia
 11. Paleta wysuwana Malowanie
  1. malowanie – umożliwia zamalowywanie obrazka z wykorzystaniem koloru pierwszego planu
  2. efekt – umożliwia wykonywanie miejscowej korekty koloru i odcienia na obrazku
  3. rozpylacz obrazków – umożliwia ładowanie jednego lub więcej obrazków i malowanie nimi na obrazku
  4. cofnij pędzel – umożliwia przywracanie wyglądu obszarów obrazka sprzed ostatniego pociągnięcia pędzla
  5. pędzel zamiany kolorów – umożliwia zastępowanie koloru pierwszego planu obrazka kolorem tła
 12. Paleta wysuwana Interakcyjny cień
  1. interakcyjny cień – umożliwia dodawanie cieni do obiektów
  2. interakcyjna przezroczystość obiektów – umożliwia uzyskanie stopniowego przejścia kolorów obiektu w kolor tła
  3. przezroczystość kolorów – umożliwia nadanie przezroczystości pikselom obiektu o określonej wartości kolorów
  4. pędzel przezroczystości obiektów – umożliwia zwiększenie przezroczystości obszarów przez zaznaczanie ich pędzlem
 13. Kawałkowanie obrazka – umożliwia dzielenie dużych obrazków na mniejsze fragmenty, które mogą być następnie modyfikowane w celu publikacji w Internecie
 14. Kolor pierwszego planu i tła – umożliwia określenie kolorów pierwszego planu i tła poprzez dwukrotne kliknięcie na odpowiednim kwadracie. Strzałki pozwalają zamienić kolor pierwszego planu i tła
 15. Wypełnienie – umożliwia określenie koloru wypełnienia
 16. Zresetuj – umożliwia powrót do ustawień domyślnych koloru

Zarówno kolor pierwszego planu jak i wypełnienie można określić klikając odpowiednio lewym jak i prawym klawiszem myszy w przyborniku kolorów.

Ustawienia każdego z w.w. narzędzi można modyfikować na pasku właściwości.