Paski narzAi??dzi

Standardowy pasek narzAi??dzi

Standardowy pasek narzAi??dzi zawiera zestaw narzAi??dzi najczAi??Ai??ciej wykorzystywanych przez uA?ytkownika do obsAi??ugi pliku.

pasek1

 1. UtwA?rz nowy obrazek.
 2. OtwA?rz obrazek znajdujAi??cy siAi?? na dysku.
 3. Zapisz obrazek na dysku (w przypadku gdy obrazek nie byAi?? wczeAi??niej zapisywany, program zaA?Ai??da podania nazwy i miejsca zapisu pliku).
 4. Drukuj obrazek. Po wybraniu tego polecenia program przejdzie do opcji wydruku aktywnego obrazka.
 5. Wytnij – przenosi zaznaczony fragment do pamiAi??ci programu.
 6. Kopiuje zaznaczony fragment do schowka.
 7. Wkleja obrazek ze schowka jako nowy obiekt.
 8. Cofa ostatnio wykonanAi?? operacjAi??. IloAi??Ai?? cofniAi??Ai?? zaleA?y od konfiguracji programu.
 9. Ponawia ostatnio cofniAi??tAi?? operacjAi??. IloAi??Ai?? ponowieAi?? zaleA?y od iloAi??ci cofniAi??Ai??.
 10. Importuje obrazek znajdujAi??cy siAi?? na dysku do aktywnego okna.
 11. Zapisuje duplikat obrazu w innym formacie.
 12. Zmienia stopieAi?? powiAi??kszenia (nie myliAi?? ze zmianAi?? rozmiaru).
 13. WyAi??wietla obraz z aktywnego okna na peAi??nym ekranie.
 14. WyAi??wietla lub ukrywa siatkAi?? kawaAi??kowania obrazu.
 15. WyAi??wietla markizAi?? maski (krawAi??dA?).pasek2
 16. WyAi??wietla markizAi?? obiektu (krawAi??dA?).
 17. Usuwa naAi??oA?onAi?? maskAi??.
 18. DopeAi??nia (odwraca) naAi??oA?onAi?? maskAi??.
 19. Uruchamia z rozwijalnego panelu inne aplikacje z pakietu Corel.

Pasek wAi??aAi??ciwoAi??ci

Pasek wAi??aAi??ciwoAi??ci zawiera zestaw narzAi??dzi pozwalajAi??cych okreAi??laAi?? zakres i sposA?b dziaAi??ania wybranego i w danej chwili aktywnego narzAi??dzia. Pasek ten zmienia swojAi?? zawartoAi??Ai?? w zaleA?noAi??ci od wybranego narzAi??dzia.

pasek3

Przybornik

pasek4Przybornik zawiera narzAi??dzia do edycji, tworzenia i przeglAi??dania obrazA?w. NiektA?re z narzAi??dzi sAi?? widoczne domyAi??lne, inne sAi?? zgrupowane w paletach wysuwanych. Palety wysuwane zawierajAi?? zestaw powiAi??zanych narzAi??dzi. MaAi??a strzaAi??ka w prawym dolnym rogu przycisku przybornika wskazuje paletAi?? wysuwanAi??. W przyborniku na palecie wysuwanej wyAi??wietlane jest ostatnio uA?ywane narzAi??dzie. Na przykAi??ad w palecie PAi??dzel domyAi??lnie wyAi??wietlane jest narzAi??dzie Farba, jeA?eli jednak uA?yte zostanie inne narzAi??dzie z tej palety, na przykAi??ad Rozpylacz obrazkA?w, w przyborniku w tej palecie wysuwanej wyAi??wietlane bAi??dzie narzAi??dzie Rozpylacz obrazkA?w. MoA?liwoAi??Ai?? przeciAi??gania palet wysuwanych i oddzielania ich od przybornika sprawia, A?e zachowanie palet jest podobne do paskA?w narzAi??dzi. Pozwala to wyAi??wietlaAi?? podczas pracy wszystkie powiAi??zane narzAi??dzia.

 1. Paleta wysuwana WskaA?nik
  1. wskaA?nik obiektA?w – umoA?liwia wybranie obiektA?w
  2. transformacja maski – umoA?liwia zmianAi?? wyglAi??du obszarA?w edytowanych
 2. Paleta wysuwana Maska
  1. maska prostokAi??tna – pozwala definiowaAi?? prostokAi??tne obszary edytowalne
  2. maska eliptyczna – pozwala definiowaAi?? eliptyczne obszary edytowalne
  3. maska odrAi??czna – umoA?liwia definiowanie obszarA?w edytowalnych o nieregularnych lub wielokAi??tnych ksztaAi??tach
  4. lasso – umoA?liwia definiowanie obszarA?w edytowalnych o nieregularnym ksztaAi??cie, otoczonych pikselami podobnych kolorA?w
  5. maska magnetyczna – umoA?liwia wykrycie krawAi??dzi elementA?w na obrazku, tj. konturA?w obszarA?w, ktA?rych kolor kontrastuje z ich otoczeniem, oraz umieszczenie markizy maski wokA?Ai?? ich krawAi??dzi
  6. rA?A?dA?ka – umoA?liwia definiowanie obszarA?w edytowalnych o nieregularnych ksztaAi??tach, ktA?re zawierajAi?? wszystkie sAi??siadujAi??ce piksele, o kolorze podobnym do wybranego wczeAi??niej piksela
  7. pAi??dzel maski – umoA?liwia zdefiniowanie obszaru edytowalnego przez zaznaczenie obszaru pAi??dzlem, jak podczas malowania
 3. Kadrowanie – umoA?liwia usuwanie zbAi??dnych obszarA?w i prostowanie obrazA?w zakrzywionych
 4. Paleta wysuwana PowiAi??kszenie
  1. powiAi??kszenie – umoA?liwia zmianAi?? stopnia powiAi??kszenia w oknie obrazka
  2. chwyt – umoA?liwia przeciAi??ganie obszarA?w obrazka wiAi??kszego niA? okno tak, aby byAi??y widoczne w oknie
 5. Pipeta – umoA?liwia wybA?r kolorA?w z obrazka
 6. Gumka – umoA?liwia wymazywanie obszarA?w obrazka lub obszarA?w obiektA?w w celu odsAi??aniania obiektu lub tAi??a znajdujAi??cego siAi?? pod spodem
 7. Tekst – umoA?liwia dodawanie tekstu do obrazka i edytowanie istniejAi??cego juA? tekstu
 8. Paleta wysuwana Usuwanie efektu czerwonych oczu
  1. usuwanie efektu czerwonych oczu – umoA?liwia usuwanie efektu Ai??czerwonych oczuAi?? z oczu postaci na zdjAi??ciach
  2. klonowanie – umoA?liwia duplikowanie czAi??Ai??ci obrazka i stosowanie ich do innej czAi??Ai??ci tego samego lub innego obrazka
  3. pAi??dzel poprawek – umoA?liwia usuwanie usterek takich jak przedarcia, zadrapania i zmarszczki z obrazka przez mieszanie jego tekstur i kolorA?w
 9. Paleta wysuwana ProstokAi??t
  1. prostokAi??t – umoA?liwia rysowanie kwadratowych i prostokAi??tnych ksztaAi??tA?w
  2. elipsa – umoA?liwia rysowanie obiektA?w o ksztaAi??cie koAi??a lub elipsy
  3. wielokAi??t – umoA?liwia rysowanie wielokAi??tA?w
  4. linia – umoA?liwia rysowanie pojedynczych lub poAi??Ai??czonych segmentA?w linii prostej przy uA?yciu koloru pierwszego planu
  5. Ai??cieA?ka – umoA?liwia tworzenie i edytowanie Ai??cieA?ek
 10. Paleta wysuwana WypeAi??nienie
  1. wypeAi??nienie – umoA?liwia wypeAi??nianie obszarA?w jednym z czterech typA?w wypeAi??nienia: jednolite, tonalne, z mapy bitowej i teksturAi??
  2. wypeAi??nienie interakcyjne – umoA?liwia stosowanie wypeAi??nieAi?? gradientowych do caAi??ego obrazka, obiektu lub zaznaczenia
 11. Paleta wysuwana Malowanie
  1. malowanie – umoA?liwia zamalowywanie obrazka z wykorzystaniem koloru pierwszego planu
  2. efekt – umoA?liwia wykonywanie miejscowej korekty koloru i odcienia na obrazku
  3. rozpylacz obrazkA?w – umoA?liwia Ai??adowanie jednego lub wiAi??cej obrazkA?w i malowanie nimi na obrazku
  4. cofnij pAi??dzel – umoA?liwia przywracanie wyglAi??du obszarA?w obrazka sprzed ostatniego pociAi??gniAi??cia pAi??dzla
  5. pAi??dzel zamiany kolorA?w – umoA?liwia zastAi??powanie koloru pierwszego planu obrazka kolorem tAi??a
 12. Paleta wysuwana Interakcyjny cieAi??
  1. interakcyjny cieAi?? – umoA?liwia dodawanie cieni do obiektA?w
  2. interakcyjna przezroczystoAi??Ai?? obiektA?w – umoA?liwia uzyskanie stopniowego przejAi??cia kolorA?w obiektu w kolor tAi??a
  3. przezroczystoAi??Ai?? kolorA?w – umoA?liwia nadanie przezroczystoAi??ci pikselom obiektu o okreAi??lonej wartoAi??ci kolorA?w
  4. pAi??dzel przezroczystoAi??ci obiektA?w – umoA?liwia zwiAi??kszenie przezroczystoAi??ci obszarA?w przez zaznaczanie ich pAi??dzlem
 13. KawaAi??kowanie obrazka – umoA?liwia dzielenie duA?ych obrazkA?w na mniejsze fragmenty, ktA?re mogAi?? byAi?? nastAi??pnie modyfikowane w celu publikacji w Internecie
 14. Kolor pierwszego planu i tAi??a – umoA?liwia okreAi??lenie kolorA?w pierwszego planu i tAi??a poprzez dwukrotne klikniAi??cie na odpowiednim kwadracie. StrzaAi??ki pozwalajAi?? zamieniAi?? kolor pierwszego planu i tAi??a
 15. WypeAi??nienie – umoA?liwia okreAi??lenie koloru wypeAi??nienia
 16. Zresetuj – umoA?liwia powrA?t do ustawieAi?? domyAi??lnych koloru

ZarA?wno kolor pierwszego planu jak i wypeAi??nienie moA?na okreAi??liAi?? klikajAi??c odpowiednio lewym jak i prawym klawiszem myszy w przyborniku kolorA?w.

Ustawienia kaA?dego z w.w. narzAi??dzi moA?na modyfikowaAi?? na pasku wAi??aAi??ciwoAi??ci.