Kompresja plikA?w

Kompresja bezstratna

Kompresja bezstratna (z ang. Lossless compression) to ogA?lna nazwa takich metod upakowywania informacji do postaci zawierajAi??cej zmniejszonAi?? liczbAi?? bitA?w tak, aby caAi??Ai?? informacjAi?? daAi??o siAi?? z tej postaci odtworzyAi?? do identycznej postaci pierwotnej. Plik skompresowany przy uA?yciu kompresji bezstratnej po ponownej dekompresji niczym siAi?? nie rA?A?ni od pliku pierwotnego – oryginaAi??u. Ten typ kompresji uA?ywany jest do plikA?w tekstowych, danych liczbowych (itp. arkusze kalkulacyjne) itp. Format PNG powstaAi?? jako alternatywa wobec formatA?w GIF i JPEG. W przeciwieAi??stwie do formatu GIF, pliki w formatach PNG obsAi??ugujAi?? zarA?wno obrazki w trybie peAi??nokolorowym, jak i grafikAi?? opartAi?? na paletach. Format ten daje moA?liwoAi??Ai?? zapisu obrazkA?w przezroczystych (w przeciwieAi??stwie do formatu JPEG). PNG wykorzystuje system zaawansowanej kompresji bezstratnej oraz obsAi??uguje funkcjAi?? przeplotu (Metoda pozwalajAi??ca wyAi??wietlaAi?? na ekranie obraz z sieci WWW w formacie GIF, w niskiej rozdzielczoAi??ci o duA?ej ziarnistoAi??ci. W miarAi?? Ai??adowania danych obrazu, jakoAi??Ai?? ulega poprawie). Do wyAi??wietlenia stron WWW z obrazkami w formacie PNG moA?e byAi?? potrzebny dodatkowy filtr obsAi??ugujAi??cy ten format. Filtry takie sAi?? powszechnie dostAi??pne w Internecie. TIFF umoA?liwia stosowanie kompresji bezstratnej typu LZW oraz CCITT Group 4. UA?ywany jest obecnie w DTP (ang. Desktop Publishing to komputerowe przygotowanie do druku, a wAi??aAi??ciwie publikacji) jako jeden z podstawowych formatA?w w tej branA?y, grafice trA?jwymiarowej (pomocniczo), w obrazowaniu medycznym itd. UmoA?liwia takA?e zapisywanie dokumentA?w wielostronicowych, co jest wykorzystywane np. w faksach. Otwieranie wielostronicowych tifA?w moA?liwe jest tylko w niektA?rych programach graficznych. Format BMP jest takA?e formatem bezstratnej kompresji. Zawiera w sobie prostAi?? kompresjAi?? bezstratnAi?? RLE (Run-Length Encoding) to prosta metoda kompresji bezstratnej, polegajAi??ca na zamianie Ai??ancuchA?w zAi??oA?onych z tego samego symbolu przez parAi?? (licznik powtA?rzeAi??, symbol) oraz informacjAi?? o uA?ytych kolorach. ObsAi??uguje tylko tryb RGB.

Kompresja stratna

Kompresja stratna to metody zmniejszania iloAi??ci bitA?w potrzebnych do ukazania danej informacji, ktA?re nie dajAi?? gwarancji, iA? odtworzona informacja bAi??dzie identyczna z oryginaAi??em. Dla niektA?rych danych algorytm kompresji stratnej moA?e odtworzyAi?? informacjAi?? w sposA?b identyczny. Przy uA?yciu kompresji stratnej moA?na skompresowaAi?? plik w jeszcze wiAi??kszym stopniu niA? za pomocAi?? kompresji bezstratnej. Z tego powodu metoda ta jest stosowana w sytuacji, gdy na zapisanie danego pliku potrzeba duA?ej iloAi??ci miejsca na dysku. Kompresja stratna stosowana jest gAi??A?wnie do zdjAi??Ai?? i filmA?w. W zaleA?noAi??ci od potrzeb moA?na okreAi??liAi?? moA?liwAi?? do zaakceptowania iloAi??Ai?? traconej informacji, w tym przypadku dla oka czAi??owieka. Kompresja stratna stosowana jest na przykAi??ad w formatach JPEG (zdjAi??cia kolorowe i czarno-biaAi??e) lub MPEG (filmy). Jednym ze standardA?w kompresji stratnej obrazkA?w jest standard JPEG. SkrA?t JPEG (Joint Photographic Experts Group) – oznacza w przetAi??umaczeniu na jAi??zyk polski WspA?lna Grupa EkspertA?w Fotografii. Standardowa metoda kompresji cyfrowych fotografii przeznaczonych do przesyAi??ania liniami komunikacyjnymi (sieAi?? Internet). JPEG jest to najpopularniejszy format tonalnych obrazA?w w skali szaroAi??ci i peAi??nokolorowych dla sieci Internet, programA?w za pomocAi?? ktA?rych moA?emy tworzyAi?? prezentacje multimedialne, wymagajAi??cych maAi??ych plikA?w. Obrazki do publikacji w Internecie moA?na optymalizowaAi?? trzymajAi??c siAi?? dwA?ch zasad, jakoAi??ci wyAi??wietlania oraz prAi??dkoAi??ci Ai??Ai??cza Internetowego.

ks_1

Format pliku JPEG 2000 jest kolejnym standardem kompresji obrazkA?w. Ten rodzaj standardu oferuje nam dwa alternatywne typy plikA?w JPEG, pierwszym z nich jest JPEG 2000 Codestream (JPC), drugim zaAi?? JPEG 2000 Standard (JP2). Oba te typy plikA?w pozwalajAi?? na korzystanie z kompresji bezstratnej i stratnej. Jednak ten typ pliku posiada jedna wadAi??, mianowicie format pliku JPEG 2000 nie jest obsAi??ugiwany przez wszystkie przeglAi??darki WWW, wiAi??c istnieje moA?liwoAi??Ai??, A?e do wyAi??wietlenia obrazka w tym formacie wymagane bAi??dzie uA?ycie dodatkowych pluginA?w, bez ktA?rych nasza przeglAi??darka sobie „nie poradzi” z takim formatem pliku obrazkowego. Typ JPEG 2000 Standard pozwala uA?ytkownikowi na zapisanie wraz z obrazkami, dodatkowych informacji. MoA?na okreAi??liAi?? obszar zainteresowania, ktA?ry moA?e byAi?? eksportowany z innym ustawieniem kompresji. Obszar zainteresowania jest uA?yteczny, gdy istnieje potrzeba zachowania szczegA?Ai??owoAi??ci fragmentu obrazka, takiego jak twarz na portrecie, przez ustawienie mniejszego stopnia kompresji. Do pozostaAi??ych czAi??Ai??ci obrazka moA?na zastosowaAi?? wyA?szy poziom kompresji. DziAi??ki rA?wnoczesnemu zastosowaniu dwA?ch rA?A?nych stopni kompresji w tym samym obrazku, moA?na tworzyAi?? pliki o mniejszych rozmiarach niA? te z niA?szym poziomem kompresji okreAi??lonym dla caAi??ego obrazka. Typ JPEG 2000 Codestream to ulepszona wersja pliku JPEG 2000 Standard, przystosowana jest do poAi??Ai??czeAi?? o niskiej przepustowoAi??ci. Format ten pozwala korzystaAi?? z ulepszonej kompresji.

k2k3