Interpolacja

Interpolacja wykorzystywana jest w wielu dziedzinach. W grafice komputerowej jest to proces majAi??cy na celu utworzenie nowego, wczeAi??niej nieistniejAi??cego piksela na podstawie pikseli sAi??siadujAi??cych z pikselem tworzonym tak, aby byAi?? on jak najlepiej dopasowany optycznie do przetwarzanego obrazu. InterpolacjAi?? wykorzystuje siAi?? przy resamplingu czyli zmianie liczby pikseli mapy bitowej bAi??dA? przy uzupeAi??nianiu i korygowaniu obrazA?w.

Interpolacja dokonywana jest kilkoma metodami w zaleA?noAi??ci od efektu jaki chcemy uzyskaAi?? oraz mocy obliczeniowej komputera. W najprostszej metodzie, przy powiAi??kszaniu kopiowany jest sAi??siedni piksel natomiast przy pomniejszaniu czAi??Ai??Ai?? pikseli jest pomijana. Metoda ta wymaga niskiej mocy obliczeniowej, ale niestety daje teA? (przy duA?ych powiAi??kszeniach) wyraA?ne krawAi??dzie pA?l pikseli (pikseloza). W metodach poAi??rednich przy powiAi??kszeniu tworzony piksel jest wypadkowAi?? pikseli sAi??siednich (2 lub 4) a przy pomniejszaniu grupa pikseli zamieniana jest na piksel wypadkowy. W metodach najbardziej zaawansowanych piksel tworzony jest na podstawie wszystkich 8 sAi??siadujAi??cych pikseli co daje najlepsze efekty wizualne (krawAi??dzie sAi?? naturalnie, Ai??agodnie rozmyte, a obraz po transformacji najbardziej wAi??rA?d tych trzech metod przypomina obraz poczAi??tkowy) ale wymaga zwiAi??kszonej wydajnoAi??ci komputera. Metoda ostatnia zwana bicubic jest wykorzystywana domyAi??lnie w programach graficznych.

Zjawisko interpolacji wykorzystywane jest rA?wnieA? w urzAi??dzenia drukujAi??cych i skanujAi??cych. Dlatego teA? warto sprawdziAi?? jaka jest rzeczywista rozdzielczoAi??Ai?? naszego urzAi??dzenia (szczegA?lnie przy skanowaniu). Skanowanie w rozdzielczoAi??ci interpolowanej powoduje wstawienie do obrazu pikseli, ktA?re faktycznie nie istniejAi?? przez co moA?e pogorszyAi?? jakoAi??Ai?? uzyskanego obrazu (w wielkim przybliA?eniu to tak jak robienie zdjAi??Ai?? z wykorzystaniem zoom’u optycznego i cyfrowego – w drugim przypadku jakoAi??Ai?? zdjAi??cia znacznie odbiega od naszych oczekiwaAi??). Podobnie dzieje siAi?? w przypadku drukowania obrazu.