Instalacja Corel PP

Po wAi??oA?eniu pAi??yty CD z programem Corel Photo-Paint wyAi??wietli siAi?? uA?ytkownikowi okno powitalne instalatora wraz z menu, z ktA?rego moA?emy wybraAi?? programy do instalacji. Wybranie pierwszej opcji „Instalacja CorelDRAW(R) Graphics Suite” prowadzi do rozpoczAi??cia instalacji m.in. programu Corel Photo – Paint.

i1

Program rozpakowuje pliki instalacyjne i przygotowuje instalator programu. Proces instalacji rozpoczyna siAi?? od akceptacji umowy licencyjnej. Umowa reguluje warunki uA?ytkowania oprogramowania. Aby przejAi??Ai?? do nastAi??pnego kroku konieczna jest akceptacja umowy licencyjnej.

i2

Podajemy nazwAi?? uA?ytkownika (domyAi??lnie nazwa konta) oraz nazwAi?? organizacji (opcjonalnie). Na tym etapie wprowadzamy numer seryjny dostarczony wraz z oprogramowaniem przez producenta.

i3

OkreAi??lamy wersjAi?? jAi??zykowAi?? naszego programu (w tym wypadku mamy do dyspozycji tylko wersjAi?? polskAi?? i czeskAi??).

i4

Wybieramy skAi??adniki, ktA?re chcemy zainstalowaAi??. W gAi??A?wnym oknie mamy przedstawione drzewo aplikacji, z ktA?rego wybieramy skAi??adniki. Instalator pozwala dokAi??adnie okreAi??liAi?? skAi??adniki kaA?dej aplikacji pakietu. Wystarczy rozwinAi??Ai?? odpowiedniAi?? gaAi??Ai??A? drzewa. Pod oknem drzewa instalator podaje iloAi??Ai?? potrzebnego miejsca na dysku. Z prawej strony okna drzewa mamy podanAi?? informacjAi?? czy dany skAi??adnik bAi??dzie zainstalowany na dysku twardym.

i5

Aby wybraAi?? lub odrzuciAi?? dany skAi??adnik naleA?y rozwinAi??Ai?? danAi?? gaAi??Ai??A? aplikacji i kliknAi??Ai?? na ikonie dysku przy nazwie skAi??adnika. W oknie, ktA?re siAi?? pojawi wybieramy czy skAi??adnik ma byAi?? zainstalowany, czy nie. MoA?emy rA?wnieA? zaakceptowaAi?? wszystkie skAi??adniki danej gaAi??Ai??zi wybierajAi??c opcjAi?? instalacji skAi??adnika i wszystkich podskAi??adnikA?w.

i6

Do wyboru mamy:

  • Corel DRAW – wszechstronny program do tworzenia rysunkA?w wektorowych i ukAi??adu strony,
  • Corel PHOTO-PAINT – program do edycji zdjAi??Ai?? i tworzenia map bitowych,
  • Corel R.A.V.E. – program do tworzenia animacji wektorowej (np. animacje flash),
  • CorelTRACE – program do przeksztaAi??cania map bitowych w grafikAi?? wektorowAi?? z rozbudowanymi narzAi??dziami trasowania,
  • Corel CAPTURE – zaawansowane narzAi??dzie umoA?liwiajAi??ce przechwytywanie obrazu ekranu komputerowego zapewniajAi??ce moA?liwoAi??Ai?? wyboru obszaru przechwytywanego,
  • NarzAi??dzia – dodatki wykorzystywane w programach Corel DRAW i Corel PHOTO-PAINT takie jak: opcja wyAi??wietlania miniatur, obsAi??uga Visual Basic oraz program zarzAi??dzajAi??cy czcionkami,
  • Typy plikA?w eksportu/importu
  • PodrAi??cznik uA?ytkownika (.pdf)
  • NarzAi??dzia jAi??zykowe – narzAi??dzia sprawdzania pisowni i dzielenia wyrazA?w.

OkreAi??lamy folder docelowy, w ktA?rym zostanAi?? zainstalowane skAi??adniki programu. Program podaje nam domyAi??lnAi?? Ai??cieA?kAi?? foldera docelowego, ktA?rAi?? moA?emy zmieniAi?? poprzez przycisk ZmieAi??…. PoniA?ej Ai??cieA?ki mamy podane dostAi??pne dyski, ich rozmiar, dostAi??pny obszar oraz wymaganAi?? iloAi??Ai?? miejsca.

i7

Program przechodzi do procesu kopiowania plikA?w do system podajAi??c nazwy kopiowanych plikA?w, postAi??p instalacji oraz czas pozostaAi??y do zakoAi??czenia instalacji programu.

i8

Rejestracja produktu daje nam moA?liwoAi??Ai?? korzystania z pomocy oraz pozwala uzyskaAi?? informacje o nowoAi??ciach. Niestety nie ma moA?liwoAi??ci wyAi??Ai??czenia powiadomieAi?? w przypadku braku rejestracji. Maksymalnie co 15 dni program bAi??dzie informowaAi?? nas o koniecznoAi??ci rejestracji.

i9

Otrzymujemy informacjAi?? koAi??ca instalacji programu.

i10

Po zainstalowaniu aplikacji, w kaA?dej chwili mamy moA?liwoAi??Ai?? dodania nowych skAi??adnikA?w bAi??dA? usuniAi??cia tych, ktA?re wczeAi??niej zainstalowaliAi??my. Wystarczy wAi??oA?yAi?? pAi??ytAi?? instalatora i w otwartym oknie wybraAi?? polecenie Modyfikuj.

i11

MoA?emy rA?wnieA? naprawiAi?? bAi??Ai??dy instalacji aplikacji poprzez wybranie polecenia Napraw bAi??Ai??dy. Opcja ta pozwala przywrA?ciAi?? brakujAi??ce lub uszkodzone pliki, skrA?ty lub wpisy w rejestrze. Trzecia opcja pozwala usunAi??Ai?? aplikacje z systemu (polecenie UsuAi??). W tym ostatnim wypadku mamy do wyboru dodatkowAi?? opcjAi??, ktA?ra pozwala zachowaAi?? wszystkie ustawienia uA?ytkownika, ktA?re mogAi?? byAi?? wykorzystane przy ponownej instalacji aplikacji.

i12