Grafika wektorowa

Grafika wektorowa to obraz generowany na bazie wzorA?w matematycznych przy pomocy zbiorA?w linii (figur geometrycznych) opisanych poAi??oA?eniem, dAi??ugoAi??ciAi?? i kierunkiem zdefiniowanym w ukAi??adzie wspA?Ai??rzAi??dnych.

Podstawowym elementem grafiki jest obiekt (inna nazwa grafiki wektorowej – grafika obiektowa) skAi??adajAi??cy siAi?? z podstawowych elementA?w zwanych prymitywami, ktA?re sAi?? prostymi figurami geometrycznymi (odcinek, elipsa, prostokAi??t) opisanymi charakterystycznymi parametrami (wspA?Ai??rzAi??dne wAi??zAi??A?w – punktA?w charakterystycznych). KaA?dy z takich obiektA?w opisany jest atrybutami okreAi??lajAi??cymi jego cechy (barwa i, gruboAi??Ai?? i styl linii, rodzaj i barwa wypeAi??nienia). Taki sposA?b definiowania obiektA?w sprawia, A?e grafika wektorowa jest w peAi??ni skalowalna. MoA?na jAi?? dowolnie przeksztaAi??caAi?? oraz powiAi??kszaAi?? i pomniejszaAi?? bez utraty jakoAi??ci. CaAi??a operacja polega na zdefiniowaniu na nowo punktA?w charakterystycznych (wAi??zAi??A?w) oraz matematycznego sposobu ich Ai??Ai??czenia.

Rodzaj zapisywanej informacji (wspA?Ai??rzAi??dne punktA?w, wzA?r poAi??Ai??czenia i sposA?b wypeAi??nienia) powoduje, A?e przy tworzeniu obrazA?w niefotorealistycznych rozmiar pikA?w jest stosunkowo maAi??y. Niestety im wierniej staramy oddaAi?? rzeczywistoAi??Ai?? tym wiAi??kszy rozmiar plikA?w i wiAi??ksza zAi??oA?onoAi??Ai?? obiektA?w, ktA?rych liczba moA?e rosnAi??Ai?? nawet do kilku – kilkunastu tysiAi??cy.

g_wektorowa