Grafika wektorowa

Grafika wektorowa to obraz generowany na bazie wzorów matematycznych przy pomocy zbiorów linii (figur geometrycznych) opisanych położeniem, długością i kierunkiem zdefiniowanym w układzie współrzędnych.

Podstawowym elementem grafiki jest obiekt (inna nazwa grafiki wektorowej – grafika obiektowa) składający się z podstawowych elementów zwanych prymitywami, które są prostymi figurami geometrycznymi (odcinek, elipsa, prostokąt) opisanymi charakterystycznymi parametrami (współrzędne węzłów – punktów charakterystycznych). Każdy z takich obiektów opisany jest atrybutami określającymi jego cechy (barwa i, grubość i styl linii, rodzaj i barwa wypełnienia). Taki sposób definiowania obiektów sprawia, że grafika wektorowa jest w pełni skalowalna. Można ją dowolnie przekształcać oraz powiększać i pomniejszać bez utraty jakości. Cała operacja polega na zdefiniowaniu na nowo punktów charakterystycznych (węzłów) oraz matematycznego sposobu ich łączenia.

Rodzaj zapisywanej informacji (współrzędne punktów, wzór połączenia i sposób wypełnienia) powoduje, że przy tworzeniu obrazów niefotorealistycznych rozmiar pików jest stosunkowo mały. Niestety im wierniej staramy oddać rzeczywistość tym większy rozmiar plików i większa złożoność obiektów, których liczba może rosnąć nawet do kilku – kilkunastu tysięcy.

g_wektorowa