CSS

Kaskadowe arkusze stylA?w (ang. Cascading Style Sheets, w skrA?cie CSS) to jAi??zyk sAi??uA?Ai??cy do opisu formy prezentacji (wyAi??wietlania) stron WWW.write my essay for free app CSS zostaAi?? opracowany przez organizacjAi?? W3C w 1996 r. jako potomek jAi??zyka DSSSL (Document Style Semantics and Specification Language, DSSSL (tAi??. jAi??zyk specyfikacji i semantyki stylA?w dokumentA?w) ai??i?? jAi??zyk formatujAi??cy dokumenty SGML; standard opublikowany przez ISO/IEC w dokumencie ISO/IEC 10179:1996. Standard DSSSL definiuje semantykAi?? i skAi??adniAi?? jAi??zyka do opisu przetwarzania dokumentA?w.) przeznaczony do uA?ywania w poAi??Ai??czeniu z SGML-em (ang. Standard Generalized Markup Language ai??i?? standardowy uogA?lniony jAi??zyk znacznikA?w sAi??uA?Ai??cy do ujednolicania struktury i formatu rA?A?nego typu informacji – danych). Pozwala zapisaAi?? je w formie dokumentu tekstowego i dziAi??ki temu Ai??atwo przenosiAi??, wyAi??wietlaAi?? i drukowaAi?? w rA?A?nych systemach elektronicznego przekazu danych.). Pierwszy szkic CSS zaproponowaAi?? w 1994 r. HA?kon Wium Lie.

Arkusz stylA?w CSS to lista dyrektyw (tzw. reguAi??) ustalajAi??cych w jaki sposA?b ma zostaAi?? wyAi??wietlana przez przeglAi??darkAi?? internetowAi?? zawartoAi??Ai?? wybranego elementu (lub elementA?w) (X)HTML lub XML. MoA?na w ten sposA?b opisaAi?? wszystkie pojAi??cia odpowiedzialne za prezentacjAi?? elementA?w dokumentA?w internetowych, takie jak rodzina czcionek, kolor tekstu, marginesy, odstAi??p miAi??dzywierszowy lub nawet pozycja danego elementu wzglAi??dem innych elementA?w bAi??dA? okna przeglAi??darki. Wykorzystanie arkuszy stylA?w daje znacznie wiAi??ksze moA?liwoAi??ci pozycjonowania elementA?w na stronie, niA? oferuje sam (X)HTML.

CSS zostaAi?? stworzony w celu what are some good compare and contrast essay topics odseparowania struktury dokumentu od formy jego prezentacji. Separacja ta zwiAi??ksza zakres dostAi??pnoAi??ci witryny, zmniejsza zawiAi??oAi??Ai?? dokumentu, uAi??atwia wprowadzanie zmian w strukturze dokumentu. CSS uAi??atwia takA?e zmiany w renderowaniu strony w zaleA?noAi??ci od obsAi??ugiwanego medium (ekran, palmtop, dokument w druku, czytnik ekranowy). Stosowanie zewnAi??trznych arkuszy CSS daje moA?liwoAi??Ai?? zmiany wyglAi??du wielu stron naraz bez ingerowania w sam kod (X)HTML, poniewaA? arkusze mogAi?? byAi?? wspA?lne dla wielu dokumentA?w.

Przed pojawieniem siAi?? CSS wszystkie informacje dotyczAi??ce wyglAi??du dokumentA?w HTML (miAi??dzy innymi rodzaj i kolor czcionki, uAi??oA?enie, marginesy) zawarte byAi??y w znacznikach HTML. JAi??zyk CSS umoA?liwia przeniesienie tych informacji do osobnego pliku. Skutkuje to uproszczeniem i zwiAi??kszeniem przejrzystoAi??ci samego dokumentu HTML. Bez uA?ycia CSS w przypadku definiowania stylu dla nagAi??A?wka (h1) lub podtytuAi??u (h2) jego definicja musiaAi??aby zostaAi?? powtA?rzona w kaA?dym miejscu, w ktA?rym pojawia siAi?? dana struktura. Efektem takiego dziaAi??ania byAi??oby zmniejszenie czytelnoAi??ci dokumentu i jego odpornoAi??ci na bAi??Ai??dy oraz trudnoAi??Ai?? w utrzymaniu. Dodatkowo, zmiany stylu w jednym z miejsc wiAi??zaAi??yby siAi?? z koniecznoAi??ciAi?? wprowadzania zmian w kaA?dym miejscu wystAi??pienia. CSS pozwala na rozgraniczenie warstwy prezentacji od struktury. JAi??zyk ten umoA?liwia definicjAi?? kolorA?w, czcionek, ukAi??adu, rozmiarA?w, marginesA?w oraz wielu innych cech zwiAi??zanych z warstwAi?? prezentacji.

css

za Wikipedia.pl

http://www.supplychainbrain.com/intelligence/via.html