CMS i WYSIWYG

System zarzAi??dzania treAi??ciAi?? (ang. Content Management System, CMS)Ai?? to oprogramowanie pozwalajAi??ce na Ai??atwe utworzenie serwisu WWW oraz jego pA?A?niejszAi?? aktualizacjAi?? i rozbudowAi?? przez osoby (redaktorA?w) niekoniecznie posiadajAi??cych wiedzAi?? do samodzielnego napisania kodu strony w jAi??zyku hipertekstowym.

KsztaAi??towanie treAi??ci i sposobu ich prezentacji w serwisie internetowym zarzAi??dzanym przez CMS odbywa siAi?? za pomocAi?? prostych w obsAi??udze interfejsA?w uA?ytkownika, zazwyczaj w postaci stron WWW zawierajAi??cych rozbudowane formularze i moduAi??y.

PodstawAi?? jest tu oddzielenie treAi??ci (zawartoAi??ci informacyjnej serwisu) od wyglAi??du (sposobu jej prezentacji). Wprowadzone przez redaktora treAi??ci sAi?? zapisywane przez system w bazie danych skAi??d sAi?? przez system pobierane i umieszczane w specjalnych szablonach (motywach). Specjalny interfejs graficzny umoA?liwia zarzAi??dzanie treAi??ciami oraz pozwalajAi?? modyfikowaAi?? parametry generowanej strony na bazie dostAi??pnego motywu. Definiowanie elementA?w skAi??adowych odbywa siAi?? intuicyjnie poprzez wybranie odpowiednich opcji z dostAi??pnych zasobA?w. System na ich podstawie generuje odpowiedni kod umieszczajAi??c go w skrypcie strony.

Wykorzystanie szablonA?w (motywA?w) stron sprawia, A?e zmiana koncepcji graficznej caAi??ego serwisu sprowadza siAi?? do przygotowania i zamiany szablonu. DziAi??ki takiemu podejAi??ciu proces publikacji w Internecie staje siAi?? prostszy. Ponadto te same dane moA?na prezentowaAi?? jednoczeAi??nie w rA?A?nych formatach.

Aby system CMS mA?gAi?? prawidAi??owo funkcjonowaAi?? potrzebna jest baza danych, jAi??zyk skryptowy, serwer WWW oraz specjalne oprogramowanie uruchamiane po stronie serwera.

Jednymi z najpopularniejszych systemA?w CMS sAi??: Joomla i Word Press. Strony tworzone na bazie tych systemA?w sAi?? dynamiczne, opierajAi?? siAi?? na skryptach PHP i bazie danych SQL. PozwalajAi?? na korzystanie z szerokiej bazy motywA?w jak i rA?A?nego rodzaju rozszerzeAi??.

Ai??wp

Podobne podejAi??cie do tematu prezentujAi?? programy typu WYSIWYG (ang. what you see is what you get). Jest to metoda, ktA?re pozwalajAi??ca uzyskaAi?? wynik w publikacji identyczny lub bardzo zbliA?ony do obrazu na ekranie. Polega to na tworzeniu kodu bez kodu przy pomocy interfejsu zbliA?onego do innych edytorA?w (np. do edytora tekstu WORD). Odpowiednie fragmenty skryptu generowane sAi?? przez program a ich parametry definiowane sAi?? intuicyjnie poprzez przeciAi??ganie, rozciAi??ganie i upuszczanie odpowiednich elementA?w na stronie (w polu projektu). Kod gotowej strony wraz z wszystkimi elementami generowany jest do plikA?w i odpowiednich katalogA?w, ktA?re wystarczy umieAi??ciAi?? na serwerze WWW. Podobnie jak CMS moA?e bazowaAi?? na gotowych motywach lub pozwala zaprojektowaAi?? stronAi?? od zera. PrzykAi??adem tego typu programA?w jest KompoZerAi?? Ai??Ai??czAi??cy autorski system zarzAi??dzania plikami internetowej i Ai??atwy w uA?yciu WYSIWYG do edycji stron internetowych.

kompozer

site