Rozmiar – rozdzielczoAi??Ai??

Przy pracy z bitmapami poczAi??tkujAi??cy graficy bardzo czAi??sto mylAi?? pojAi??cie rozmiaru i rozdzielczoAi??ci. Bierze siAi?? to z przyzwyczajenia operowania nazwAi?? „rozdzielczoAi??Ai??” przy okreAi??laniu rozmiaru obrazu wyAi??wietlanego na ekranie monitora. W tym przypadku rozdzielczoAi??Ai?? to rzeczywiAi??cie rozmiar wyAi??wietlanego obrazu w pikselach, a konkretnie jego szerokoAi??Ai?? i wysokoAi??Ai?? podana w iloAi??ci pikseli uAi??oA?onych w linii jeden za drugim.

W grafice pojAi??cia te sAi?? rozdzielone i oznaczajAi?? zupeAi??nie coAi?? innego choAi?? sAi?? w pewnym sensie od siebie zaleA?ne.

Rozmiar obrazu jest faktycznie szerokoAi??ciAi?? i wysokoAi??ciAi?? obrazu i moA?e byAi?? podawany w rA?A?nych jednostkach. W przypadku wydruku podawany jest w mm, cm lub calach. Natomiast w przypadku wyAi??wietlania obrazu na ekranie lepiej jest operowaAi?? pikselami, czyli jednostce rozdzielczoAi??ci ekranu.

RozdzielczoAi??Ai?? (dpi) obrazu jest z kolei iloAi??ciAi?? pikseli przypadajAi??cych na cal obrazu. RozdzielczoAi??Ai?? okreAi??la iloAi??Ai?? szczegA?Ai??A?w zawartych w pliku obrazka, lub moA?liwych do uzyskania przez urzAi??dzenie wejAi??ciowe, wyjAi??ciowe lub projekcyjne. Obrazek o wysokiej rozdzielczoAi??ci zawiera wiAi??cej pikseli (ktA?re sAi?? dziAi??ki temu mniejsze) niA? tej samej wielkoAi??ci obrazek o niskiej rozdzielczoAi??ci. Obrazki o wysokiej rozdzielczoAi??ci zapewniajAi?? na wydruku wiAi??kszAi?? iloAi??Ai?? szczegA?Ai??A?w i delikatniejsze przejAi??cia miAi??dzy kolorami niA? obrazki o niA?szej rozdzielczoAi??ci, poniewaA? do reprezentowania tego samego obszaru wykorzystuje siAi?? w nich wiAi??kszAi?? liczbAi?? punktA?w. JednakA?e po zaimportowaniu obrazu ze skanera lub utworzeniu obrazka w danej rozdzielczoAi??ci, zwiAi??kszanie rozdzielczoAi??ci zwykle nie poprawia jakoAi??ci, gdyA? program graficzny musi rozAi??oA?yAi?? tAi?? samAi?? informacjAi?? na wiAi??kszAi?? liczbAi?? pikseli. Przy wyborze rozdzielczoAi??ci dla danego obrazka naleA?y siAi?? kierowaAi?? tym, do czego dany obrazek bAi??dzie nam potrzebny. Zastosowanie zbyt niskiej rozdzielczoAi??ci w obrazku przeznaczonym do druku powoduje tzw. pikselozAi??, czyli uwidacznia pojedyncze piksele. Z kolei zbyt wysoka rozdzielczoAi??Ai?? niepotrzebnie zwiAi??ksza rozmiary obrazu.

NaleA?y pamiAi??taAi?? o tym, A?e zmiana rozdzielczoAi??ci nie zmienia rozmiaru rzeczywistego obrazu. JeA?eli zeskanujemy obraz w okreAi??lonej rozdzielczoAi??ci to zajmie on na ekranie obszar wynikajAi??cy z iloAi??ci pikseli przypadajAi??cych na jednostkAi?? dAi??ugoAi??ci. Im wyA?sza rozdzielczoAi??Ai?? tym wiAi??kszy rozmiar na ekranie i odwrotnie, mimo A?e rozmiar rzeczywisty siAi?? nie zmieni. Obraz o rozmiarze 67,7 x 45,3 mm w rozdzielczoAi??ci 300 dpi zajmie na ekranie obszar 800 x 535 pikseli. ten sam obraz (67,7 x 45,3 mm) w rozdzielczoAi??ci 96 dpi zajmie na ekranie obszar 256 x 171 pikseli. PatrzAi??c na ekran monitora odniesiemy wraA?enie, A?e obraz siAi?? zmniejszyAi?? a w rzeczywistoAi??ci po wydruku bAi??dzie dokAi??adnie taki sam. Jedyna rA?A?nica bAi??dzie w iloAi??ci punktA?w, z ktA?rych obraz bAi??dzie siAi?? skAi??adaAi??.

WysokAi?? rozdzielczoAi??Ai?? obrazu moA?na wykorzystaAi?? do dokAi??adniejszej, precyzyjniejszej obrA?bki obrazu. PamiAi??taAi?? jednak naleA?y o tym, A?e wysoka rozdzielczoAi??Ai?? obrazu przekAi??ada siAi?? na wielkoAi??Ai?? obrabianego pliku oraz iloAi??Ai?? przetwarzanych informacji (koniecznoAi??Ai?? wykorzystywania sprzAi??tu o wiAi??kszej wydajnoAi??Ai?? – pamiAi??Ai??, procesor, karta graficzna).

WysokAi?? rozdzielczoAi??Ai?? obrazu moA?emy rA?wnieA? wykorzystaAi?? przy powiAi??kszaniu obrazu (w pewnych granicach). Zeskanowany obraz w bardzo wysokiej rozdzielczoAi??ci (np. 900 dpi) moA?emy nastAi??pnie powiAi??kszyAi?? fizycznie przy jednoczesnym zmniejszeniu rozdzielczoAi??ci (np. do 150 dpi) uzyskujAi??c w ten sposA?b interpolowany, 2 – 4 krotnie wiAi??kszy obraz o zadowalajAi??cej jakoAi??ci.

Ai??rozmiar1

rozmiar2