Konfiguracja

Zanim rozpocznie siAi?? tworzenie w programie Corel PHOTO-PAINT powinniAi??my skonfigurowaAi?? wedAi??ug wAi??asnego uznania obszar roboczy po to aby siAi?? nam wygodniej pracowaAi??o z programem. Ustawienie sposobu wyAi??wietlania, w jaki program Corel PHOTO-PAINT ma reagowaAi?? na czynnoAi??ci uA?ytkownika, pozwala pracowaAi?? w bardziej komfortowy sposA?b, bardziej efektywny oraz pozwala nam zmniejszyAi?? liczbAi?? pomyAi??ek i bAi??Ai??dA?w.

Program Corel PHOTO-PAINT uruchamiamy z menu Start systemu Windows.

konf1

Po uruchomieniu aplikacji otworzy nam siAi?? okno powitalne, w ktA?rym mamy do wyboru szeAi??Ai?? opcji.

konf2

  • Nowy – otwiera okno z czystym tAi??em w celu rozpoczAi??cia nowego projektu.
  • Ostatnio uA?ywany – pozwala z listy wybraAi?? plik, nad ktA?rym ostatnio pracowaliAi??my bez koniecznoAi??ci szukania go na dysku.
  • OtwA?rz – pozwala otworzyAi?? dowolny plik graficzny obsAi??ugiwany przez program, znajdujAi??cy siAi?? na dysku, pAi??ycie CD – DVD lub pamiAi??ci przenoAi??nej.
  • Pobierz obrazek – umoA?liwia pobranie obrazu z urzAi??dzenia peryferyjnego skonfigurowanego w systemie (np. skaner).
  • Samouczek – pozwala skorzystaAi?? z krA?tkich lekcji doAi??Ai??czonych do programu celem przybliA?enia obsAi??ugi programu.
  • NowoAi??ci – zawiera informacje o rA?A?nicach pomiAi??dzy obecnAi?? wersjAi?? programu a poprzednimi wersjami.

W celu konfiguracji aplikacji naleA?y wybraAi?? z paska menu polecenie NarzAi??dzia a nastAi??pnie Opcje.

konf3

W otwartym oknie dysponujemy szeregiem ustawieAi?? przy pomocy, ktA?rych moA?emy dostosowaAi?? program do naszych indywidualnych upodobaAi??. Po poszczegA?lnych elementach poruszamy siAi?? podobnie jak po elementach wyboru podczas instalacji. w lewej czAi??Ai??ci okna opcji mamy do dyspozycji drzewo narzAi??dzi konfiguracyjnych, a po prawej stronie wyAi??wietlane sAi?? informacje na temat danego elementu oraz narzAi??dzia konfigurujAi??ce.

Obszar roboczy – pozwala skonfigurowaAi?? okno aplikacji. Mamy tu do dyspozycji standardowy obszar roboczy ale moA?emy rA?wnieA? zaimportowaAi?? dodatkowe obszary upodabniajAi??ce aplikacjAi?? np. do programA?w Adobe. W gaAi??Ai??zi tej moA?emy skonfigurowaAi?? Ustawienia ogA?lne takie jak uruchamianie okna powitalnego, rodzaj wskaA?nika, jednostki, powiAi??kszenie obrazu przy otwarciu czy dA?wiAi??ki. Ponadto moA?emy zadecydowaAi?? jakie OstrzeA?enia bAi??dAi?? pokazywane podczas uA?ytkowania programu, kolory elementA?w programu (siatka, maska, prowadnice, markiza), opcje zapisu automatycznego i kopii zapasowej – Zapisz, obsAi??ugAi?? listy czcionek – Tekst, wykorzystanie pamiAi??ci podczas obrA?bki pliku oraz listy cofniAi??Ai?? – PamiAi??Ai??.
GaAi??Ai??A? Dostosowanie w Obszarze roboczym pozwala spersonalizowaAi?? narzAi??dzia. MoA?emy zadecydowaAi??, ktA?re paski narzAi??dzi bAi??dAi?? aktywne po uruchomieniu aplikacji oraz jaki bAi??dzie rozmiar ikon i wyglAi??d przyciskA?w – Paski poleceAi??. Jak bAi??dAi?? wyglAi??daAi?? ikony poszczegA?lnych poleceAi?? i jakie klawisze skrA?tA?w bAi??dAi?? je uaktywniaAi?? – Polecenia. Jak bAi??dAi?? wyglAi??daAi?? i jak bAi??dAi?? obsAi??ugiwane palety kolorA?w – Paleta kolorA?w, oraz ktA?re elementy interfejsu bAi??dAi?? przezroczyste – Aplikacja.

Dokument – pozwala skonfigurowaAi?? linijki a konkretnie ich jednostki, skalAi??, poczAi??tek w ukAi??adzie no i oczywiAi??cie czy bAi??dAi?? widoczne czy nie. Ponadto w gaAi??Ai??zi tej moA?emy ustawiAi?? siatkAi?? , na ktA?rej tworzymy obiekty oraz ich zachowanie wzglAi??dem siatki – Siatka. MoA?emy rA?wnieA? zdefiniowaAi?? poAi??oA?enie prowadnic poziomych i pionowych. –Prowadnice

Globalne – pozwala zdefiniowaAi?? sposA?b przedstawienia efektA?w zastosowanych do map bitowych przed ich zatwierdzeniem – Efekty map bitowych oraz okreAi??liAi??, ktA?re pliki graficzne majAi?? byAi?? domyAi??lnie obsAi??ugiwane przez aplikacjAi?? – Filtry – skojarz.